donderdag 3 juli 2014

Museum of Lithography in Valkenswaard


Trip 2011 to Kempervennen Netherlands, day 7.
Thursday, May 5, 2011; Museum of Lithography in Valkenswaard.
 
Reisdagboek 2011, dag 7.
Donderdag 5 mei 2011; Steendrukmuseum Valkenswaard.
 

2011 05 05a Old pictures about farm life.

In the afternoon we visit the Museum of Lithography in Valkenswaard, which is nearby. We first look at a movie that shows how the stone printing is carried out.
 ‘s Middags gaan we naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard, dat is lekker vlakbij. We kijken eerst naar een filmpje hoe het steendrukken in z’n werk gaat.
 

2011 05 05b A mold of stone with the map of Germany.

The museum shows how images were printed using stone molds.
Het museum laat zien hoe vroeger afbeeldingen gedrukt werden met behulp van steenmallen.

 

2011 05 05c Wallboard about arctic animals.

Then we look at all the display cases and examples. What is a lot to see!
Daarna bekijken we alle vitrines en voorbeelden. Wat is er veel te zien!
 

2011 05 05d Bed steam bath and other wraps.

In old textbooks and study books are such beautiful images; manufactured by lithography.
In oude schoolboeken en studieboeken staan zulke mooie afbeeldingen, die werden met steendruk vervaardigd.
 

2011 05 05e Advertisement for bicycle brand Fongers.

2011 05 05f Each company has its own letterhead.

And then there's the advertising material, both to hang on the wall and to use as letterheads.
En dan is er natuurlijk het reclamedrukwerk, zowel om aan de muur te hangen als voor briefhoofden.
 

2011 05 05g A textbook about provinces of the Netherlands.

A guide tells us that you can recognize lithography by the irregular structure, while modern colorprint has a very regular grid.
Een gids vertelt ons dat je steendruk kunt herkennen aan de onregelmatige structuur, terwijl moderne druk juist een heel regelmatig raster heeft.
 

2011 05 05h A cardboard theater to play with.

We also see images to play with, for example, cut out pictures, but also a real theater, which look like a little puppet show.
We zien ook afbeeldingen om mee te spelen, bijvoorbeeld knipplaatjes, maar ook een echt theater, dat eruit zien als een kleine poppenkast.
 

2011 05 05i Scrapbook Day 7 of Trip 2011 to Kempervennen.

There is a small shop with postcards for sale. I buy 10 beautiful cards for 8 euros. So I have a beautiful memory of this day..
Er is een klein winkeltje waar ook ansichtkaarten te koop zijn. Ik koop er 10 mooie kaarten voor 8 euro. Zo heb ik een mooie herinnering aan deze dag.

Website Museum of Lithography Valkenswaard NL.
 

donderdag 26 juni 2014

The Achelse Kluis


 
Trip 2011 to Kempervennen Netherlands, day 6.
Wednesday, May 4, 2011
Reisdagboek 2011, dag 6.
Woensdag 4 mei 2011; de Achelse Kluis.
 

2011 05 04a Achelse Kluis.

2011 05 04a Gate of the Achelse Kluis.

We may today choose where we go for a trip and we choose the Achelse Kluis at Leende. That is a monastery of St Benedict, a Cistercian monastery. After we parked the car, I take a few pictures of the gate.

Wij mogen vandaag kiezen waar we naar toe gaan voor een uitstapje en we kiezen De Achelse Kluis in Leende. Dat is een klooster van St Benedictus, een cisterciënzer klooster. Nadat we de auto’s geparkeerd hebben, maak ik direct een paar foto’s van de poort.
 

2011 05 04b Welcome Chapel.

We also look inside the Welcome Chapel.

Ook kijken we even binnen in de Onthaalkapel.
 

2011 05 04c Large courtyard.

Then we walk around the wall to another entrance that opens onto a large courtyard with a terrace. But first we visit the shop, it is a very large store filled with religious art of good quality.

Daarna lopen we om de muur heen naar een andere ingang die uitkomt op een grote binnenplaats met een terras. Maar allereerst bezoeken we de kunstwinkel, het is een heel grote winkel vol met religieuze kunst van goede kwaliteit.
 

2011 05 04d The many guises of Mary.

The first thing I see is a new book by Jo Claes, all Mary statues and images in the Low Countries. Well, I would, but I check out a little further. Everything is beautiful: cards, figurines, books. I pick a jar thyme cream, a pack of cards with lily of the valley and a few postcards.

Het eerste wat ik zie, is een nieuw boek van Jo Claes, over alle Mariabeelden en afbeeldingen in de Lage Landen. Tja, die wil ik wel, maar ik kijk eerst nog even verder. Alles is mooi: kaarten, beeldjes, boeken. Ik kies een potje tijmcrème, een pakje wenskaarten met lelietjes en een paar ansichtkaarten.
 

2011 05 04e The most important scenes in Christian art.

Back of the store, I see another book by Jo Claes, this is about religious art. For this book I had been looking for a while, so I take it to the cash desk. DH gives the first book (about Mary) to me for Mother's Day. Well, I'm very happy with it! And I promise not to whine, this holiday haha.

Achter in de winkel zie ik alweer een boek van Jo Claes, deze gaat over kerkelijke kunst. Naar dit boek was ik al een poosje op zoek, dus deze neem ik mee naar de kassa. DH geeft het Mariaboek aan mij voor Moederdag. Nou, daar ben ik heel blij mee! En ik beloof deze vakantie niet meer te zeuren, haha.
 

2011 05 04f    DH drinking a draft beer.

We sit on the terrace for a drink. In the sun, but the wind is blowing hard, making regular chairs suddenly tilted down or shift. The women choose juice and gentlemen a draft beer. Yummy!

We gaan op het terras zitten om wat te drinken. Lekker in de zon, maar het waait wel hard, waardoor schuin neergezette stoelen opeens rechtop gaan staan of verschuiven. De vrouwen kiezen vruchtensap en de heren een biertje van de tap. Lekker!
 

2011 05 04g   A collection of 92 Belgian beer labels.

Then we visit another store. Back in that store are a lot of beers and even more types of beer glasses. DH chooses a beer for his collection; it is in a crate with bottles of beer. That was lucky.

Daarna bezoeken we een andere winkel. Achter in die winkel staan heel veel soorten bier en nog meer soorten bierglazen. DH kiest een bierglas uit voor zijn verzameling; het zit in een kratje met flesjes bier. Mooi geregeld.
 
 

2011 05 04h Scrapbook Day 6 of Trip 2011 to Kempervennen.

Then we drive home where the coffee is ready. SIL is still a bit curious what I've bought. We show our purchases, I have books, cards and cream, brother has a CD of Hildegard of Bingen, SIL has a book by Leo Fijen and postcards, and elder sister also has a postcard.
I help cook dinner. We eat potatoes, cauliflower and a burger. The desert is a pancake cake. Mmm, that's another idea of cousin B which is so in love with desserts. At half past twelve everyone goes to bed. It was a beautiful day.

Dan rijden we naar huis waar de koffie al klaar staat, gezet door nichtje en haar vriend. Schoonzus is toch wel een beetje nieuwsgierig wat ik allemaal gekocht heb. We laten tijdens een souvenirrondje onze aanwinsten zien, ik heb boeken, crème en kaarten, broer heeft een cd van Hildegard van Bingen, schoonzus heeft een boek van Leo Fijen en ansichtkaarten, en oudste zus heeft ook een ansichtkaart.
Ik help met eten koken. We eten aardappels, bloemkool en een hamburger. Het toetje is een pannenkoekentaart. Mmm, dat is weer een idee van neef B die zo van toetjes houdt. Om half twaalf gaat iedereen naar bed. Het was een mooie dag. 
 
 

woensdag 18 juni 2014

Halfway through my winter rug with bands.


Now it's finally summer, I am constantly drawn to other activities. Yet I also have a few edges embroidered on my winter rug. The Christmas rug is already finished and hereinafter will follow rugs for spring, summer and fall.
 
Nu het eindelijk zomer is, word ik aldoor naar andere bezigheden getrokken. Toch heb ik ook nog wel een paar randjes geborduurd op mijn winterkleedje. Het kerstkleedje is al geborduurd en hierna volgen nog kleedjes voor lente, zomer en herfst.
 

2014 06 18a Randje 35-39.

It is difficult to make beautiful pictures of the dark blue fabric, so I've been a little experimenting. This is an edited photo which I've brightened up some colors. The details are clearly visible.
 
Het is moeilijk om mooie foto’s te maken van de donkerblauwe stof, dus ik ben een beetje aan het experimenteren geweest. Dit is een bewerkte foto waarin ik de kleuren wat opgehaald heb. De details zijn goed te zien.
 

2014 06 18b Randje 27-39.

If I fold the fabric to a narrow strip, the original colors are best preserved.
 
Als ik de lap opvouw tot een smalle reep blijven de oorspronkelijke kleuren nog het best bewaard.
 

2014 06 18c Randje 36-39.

Here I folded the fabric in width. Visible here are the last edges that are not finished yet.
 
Hier heb ik de lap in de breedte gevouwen. Zichtbaar zijn hier de laatste randjes die nog niet helemaal af zijn.
 

2014 06 18d Randje 27-39.

This is half of the rug. It is good to occasionally take a picture, because only now I see that a cross is forgotten. Never mind, next time I will have it repaired.
 
Dit is de helft van de lap. Het is goed om af en toe een foto te maken, want nu zie ik pas dat een kruisje is vergeten. Geeft niet, een volgende keer zal ik dat hersteld hebben.
 

2014 06 18e Randje 24 all around.

After 10 times trying finally a good photo where the whole rug is seen. It is to be a tablecloth measuring 100 x 35 cm. From the two short sides I embroider the edges toward the center until I've done about 40 cm. What comes in the middle? I think a pattern that has to do with the season. But what's going to be exactly is a surprise for myself.
 
Na 10 keer proberen eindelijk een goede foto waar de hele lap op te zien is. Het wordt een tafelkleedje van 100 x 35 cm. Vanaf de beide korte kanten borduur ik naar het midden toe de randjes totdat ik ca 40 cm gedaan heb. Wat er in het midden komt? Ik denk een figuurtje dat met het seizoen te maken heeft, maar wat het precies gaat worden, is voor mezelf ook nog een verrassing.

 

donderdag 12 juni 2014

Visit of the youngest family member


Trip 2011 to Kempervennen Netherlands, day 5.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
Tuesday, May 3, 2011; Visit of the youngest family member.

Look, here comes Karlijn. She is carried by her grandmother (DSIL) and her father (DC). She is allowed to sit at the breakfast table so we can see how all cheerful and sweet she is. She has a distinguished dress with stitching pleats.

We walk back to the other house to drink coffee and eat lunch. Tasty and very cozy. Everyone wants to hold Karlijn and play with her. But when she has had her bottle of nutrition, she must go to bed for an afternoon nap.

After Karlijn is awake again, we walk all together to the miniature golf course. We have a lot of fun with miniature golf, until half five. Then Karlijn, her father and her uncle have to leave for their journey home. DSIL, DH and I step into the park bus to do shopping. The others play for a bit on the miniature golf course. Back at the cottage we drink and the others also come back soon.

Hooray, we're doing a ladies hour again! DSIL cannot participate because it is her turn to cook. But youngest sister participates now, so we still have four people. While taking care of our hands, we can socialize again.

When eating the stories come loose while we enjoy Indonesian cuisine and yogurt dessert. We move from the dining area to the lounge area and the stories just go on. Youngest sister tells how the friendship started with two friends when they lived in rooms in the same dorm. The three musketeers they were called, and it's still a solid three-span, more than 40 years! We tell many more memories. Eldest sister starts every story with "do you know what is nice ..." and so we begin our stories with the same words. We laugh a lot, so the tears are rolling down our cheeks. My, my, this is really old-fashioned fun!

The coffee runs out. I write in my journal: "It is now a quarter past eleven, and I go to bed."
 

Photos (8).

2011 05 03a Baby girl being hugged by her father.

2011 05 03b Baby girl being hugged by her uncle.

2011 05 03c Baby girl being fed by her great-aunt.

2011 05 03d Baby Girl with her aunt.

2011 05 03e Baby Girl with sunglasses.

2011 05 03f Everyone's attention to baby girl.

2011 05 03g Playing on the miniature golf course.

2011 05 03h Scrapbook Day 5 or Trip 2011 to Kempervennen Netherlands.


 Reisdagboek 2011, dag 5.
Dinsdag 3 mei 2011; Karlijn komt op bezoek.
 
Dinsdag 3 mei 2011; Bezoek van het jongste familielid.

Kijk, daar komt Karlijn aan. Ze wordt gedragen door haar oma (schoonzus) en haar vader (neef). Ze mag op de ontbijttafel zitten zodat we allemaal kunnen zien hoe vrolijk en lief ze is. Ze heeft een deftig jurkje aan met stikplooitjes erin.

We lopen mee naar het andere huisje om koffie te drinken en te lunchen. Lekker en heel gezellig. Iedereen wil Karlijn vasthouden en met haar spelen. Maar als ze haar voeding heeft gehad, moet ze naar bed voor een middagdutje.

Nadat Karlijn weer wakker is, lopen we met z’n allen naar de midgetgolfbaan. Daar hebben we weer veel plezier met midgetgolf, totdat het half vijf is. Dan moeten Karlijn, haar vader en haar oom vertrekken voor hun reis naar huis. Schoonzus, DH en ik stappen in de parkbus om boodschappen te doen. De rest gaat verder met midgetgolf. Weer terug in het huisje drinken we wat en de anderen komen ook al snel terug.

Hoera, we houden weer een vrouwenuurtje! Schoonzus kan niet meedoen omdat het haar beurt is om te koken. Maar jongste zus doet nu mee, zodat we toch met z’n vieren zijn. Tijdens het verzorgen van onze handen kunnen we weer gezellig klessebessen.

Bij het eten komen de verhalen pas goed los, terwijl we genieten van Indonesische gerechten en een yoghurttoetje. We verhuizen van de eethoek naar de zithoek en de verhalen gaan gewoon verder. Jongste zus vertelt hoe de vriendschap met twee vriendinnen is begonnen, toen ze op kamers woonden in hetzelfde studentenhuis. De drie musketiers werden ze genoemd en het is nog steeds een hecht driespan, al meer dan 40 jaar! We halen nog veel meer herinneringen op. Oudste zus begint elk verhaal met ‘weet je wat ook leuk is…’ en dat doen wij dan ook maar. We lachen er ook heel veel bij, zodat de tranen over onze wangen rollen. Tjonge, jonge, dit is echt ouderwets gezellig!

De koffie is ondertussen op. Ik schrijf in mijn reisjournaal: “Het is nu kwart over elf en ik ga naar bed”.

zondag 8 juni 2014

Shopping in Valkenswaard


Trip 2011 to Kempervennen Netherlands, day 4.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
Monday, May 2, 2011. Shopping inValkenswaard.

We drive in two cars to Valkenswaard for shopping and errands. After we have parked the cars, we walk to the shopping mall. It is about half past one and we agree that we will be back on the bench at Blokker shop at 3 pm.

DH and I shop together. We are interested in a cooking store and three bookstores, where we buy postcards. We also visit the World shop and I buy three packs of writing paper. So beautiful! I was constantly looking for stationery! We also need plastic gloves and because the two shop ladies at Wereldwinkel are so fumbling with the payment device, we have all the time to ask where the nearest pharmacy is. They show us the way and we later ask again. Thus we arrive at the pharmacy on the market. They have no plastic gloves, but latex. That’s okay, we pay 1 euro and we get 7 gloves.

We walk back to the rendezvous point and we are already there at 14:50 pm. Fortunately, there is still a place for DH on the bench so he can sit. After a fifteen minute wait, the others arrive too. Just down is a coffee shop where we can drink and eat. I choose tomato soup with a baguette, DH a beer with a sausage roll. Of course everyone wants to see what was purchased. My oldest sister has a beautiful white handbag for Sunday. My cousin bought cute clothes for his little niece. DSIL has a convenient, secure sheath for a sharp kitchen knife.

After we are refreshed and invigorated and significantly thickened, but not suitable for washing dishes (this is a rhyme in Dutch), we go back home. DSIL has figured a quick meal: ready-to-eat salad, we just need to make a few tomatoes and a cucumber cut and cook eggs. It is so delicious that I eat too much of it.

We write the postcards we bought. It is so convenient that we have already printed necessary address labels at home! We have eight cards, taking eight stickers.
 
Photos (5).

2011 05 02a The pharmacy has green lettering.
 

2011 05 02b Fountain in the market square.

2011 05 02c What will we choose.

2011 05 02d My sisters choose some treats.

2011 05 02e Scrapbook Day 4 of Trip 2011 to Kempervennen Netherlands.
 
Reisdagboek 2011, dag 4.
Maandag 2 mei 2011. Winkelen in Valkenswaard.
 
We rijden in twee auto’s naar Valkenswaard om te winkelen en boodschappen te doen. Nadat we de auto geparkeerd hebben, lopen we naar het overdekte winkelcentrum. Het is ca half twee, en we spreken af dat we om 3 uur weer terug zullen zijn op het bankje bij Blokker.

DH en ik winkelen samen. We hebben belangstelling voor een kookwinkel en drie boekwinkels, waar we ansichten kopen. We bezoeken ook de Wereldwinkel en daar koop ik 3 pakjes postpapier. Mooi zo! Daar was ik aldoor naar op zoek! We hebben ook nog plastic handschoenen nodig en omdat de twee winkeldames van de Wereldwinkel zo hannesen met het betaalapparaat, hebben we alle tijd om te vragen waar de dichtstbijzijnde apotheek is. Ze wijzen ons de weg en we vragen later nog eens. Zo komen we bij de apotheek op de Markt. Ze hebben daar geen plastic handschoenen, wel latex. Dat is oké, we betalen met 1 euro en we krijgen 7 handschoenen mee.

We lopen terug naar de afgesproken plek en we zijn er al om 10 voor 3. Gelukkig is er voor DH nog een plekje op de bank zodat hij kan zitten. Na een kwartiertje wachten komen de anderen er ook aan. Even verderop is een lunchroom waar we wat kunnen drinken en eten. Ik kies tomatensoep met een stokbroodje, DH een pilsje met een worstenbroodje. Natuurlijk wil iedereen laten zien wat er gekocht is. Mijn oudste zus heeft een mooie witte handtas voor zondags. Mijn neef heeft schattige kleding voor zijn nichtje Karlijn gekocht. DSIL heeft een handige, veilige schede voor een scherp keukenmes.

Nadat we zijn gelaafd en verkwikt (en aanmerkelijk aangedikt, maar voor de afwas ongeschikt) gaan we terug naar huis. DSIL heeft een snelklaar maaltijd bedacht: kant-en-klaar salade, slamengsel, alleen zelf nog even een paar tomaten en een komkommer snijden, en eieren koken. Het is zo lekker dat ik er te veel van opschep.

Wij schrijven de ansichtkaarten die we gekocht hebben. Zo handig dat we thuis al de adresstickers hebben geprint! Acht kaarten en stickers zijn het.

donderdag 5 juni 2014

Social gathering


Trip 2011 to Kempervennen Netherlands, day 3.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
Sunday, May 1, 2011; Social gathering.

After lunch we take a ladies hour, an idea of my niece for a social gathering with the women present. My SIL and I do it too, so we stuck with four ladies around the table. Our hands usually are busy caring for others, but now suddenly are getting all the attention, and thus we ourselves. We bathe our hands first into a bath of warm soapy water. We do this in turn and my oldest sister goes first. While massaging each other's hands, we have the best conversations.

My niece put all her bottles of nail polish on the table. As many as 10 colors! We each choose a color that suits our clothes. My oldest sister chooses blue, I choose soft lilac, my SIL chooses orange, and my niece chooses gold. We help each other with painting our nails in the chosen color and let the paint dry for a while. A time consuming job! We are so proud of the result. My cousin makes a nice picture of it. This is fun! Let's do it more often!

We walk to the center of the resort which was built under a huge glass dome. Here we sit in a quiet corner of a terrace, in the midst of tropical plants, birds and fish. We take something tasty to drink or eat. These are holidays!

After my SIL has bought some food at the supermarket, we walk from the center, over a bridge and past a large pond where water surfers are busy. The holiday area is so large that many people do their shopping on bikes. There is even a park bus and that brings us in 5 minutes back to our cottage.

While we were sitting around drinking, my youngest sister says: "Shall I tell you what I’m doing at work?" Everybody listens, asks questions and does his best to understand. Then we take turns telling about our work or what we are doing at home.

Until it is time to eat. My niece and her boyfriend make a delightful meal: asparagus soup, pasta with meat sauce, and for dessert a trifle.
 
Photos (8).

2011 05 01a The result of our ladies hour.

2011 05 01b We sit in the midst of tropical plants.

2011 05 01c Some tropical plants have beautiful flowers.
2011 05 01d We buy some food at the supermarket.

2011 05 01e We walk over a bridge.

2011 05 01f Water surfers are busy.

2011 05 01g Many people do their shopping on bikes.

2011 05 01h Scrapbook Day 3 of Trip 2011 to Kempervennen Netherlands

 
Reisdagboek 2011, dag 3.
Zondag 1 mei 2011; Gezellig samenzijn.
 
Na de lunch doen we een ladies hour, een idee van mijn nichtje voor een gezellig samenzijn met de aanwezige vrouwen. Schoonzus en ik doen ook mee, zodat we dan met 4 ladies rond de tafel zitten. Onze handen die gewoonlijk bezig zijn met zorgen voor anderen, krijgen nu ineens zelf alle aandacht, en daarmee wijzelf ook. We baden onze handen eerst in een badje van warm zeepsop. Dat doen we om de beurt en mijn oudste zus mag eerst. Tijdens het masseren van elkaars handen hebben we al de leukste gesprekken.

Mijn nichtje zet al haar flesjes nagellak op tafel. Wel 10 kleuren! We kiezen elk een kleur uit die bij onze kleren past. Oudste zus kiest blauw, ik kies zacht lila, schoonzus kiest oranje, en mijn nichtje kiest goud. We helpen elkaar met het lakken van onze nagels in de gekozen kleur en we laten de lak een tijdje drogen. Een tijdrovend werkje! We zijn zo trots op het eindresultaat dat mijn neef er een foto van moet maken. Dit is leuk! Dat gaan we vaker doen!

We wandelen naar het centrum van het vakantiepark dat gebouwd is onder een grote glazen koepel. Daar gaan we zitten in een rustig hoekje van een terras, te midden van tropische planten, vogels en vissen. We nemen er wat lekkers te drinken of te eten. Dit is nog eens vakantie!

Nadat mijn schoonzus in de supermarkt nog wat voedingswaren gekocht heeft, lopen we het centrum uit, over een bruggetje en langs een grote vijver waar watersurfers bezig zijn. Het vakantieterrein is zo groot dat veel mensen op de fiets hun boodschappen doen. Er rijdt zelfs een parkbus en die brengt ons in 5 minuten terug naar ons huisje.

Terwijl we wat zitten te drinken, zegt mijn jongste zus: “Zal ik jullie eens vertellen waar ik op mijn werk mee bezig ben?” Iedereen luistert, stelt vragen en doet zijn best om het te begrijpen. Daarna vertellen we om de beurt wat over ons werk of waar we thuis mee bezig zijn. Totdat het tijd is om te eten. Mijn nichtje en haar vriend hebben een verrukkelijke maaltijd gemaakt: aspergesoep, pasta met vleessaus, en als toetje een trifle.