zondag 20 april 2014

Happy Easter!

Happy Easter! Vrolijk Pasen!
Easter Greeting from Finland 2011 04 20
 
Easter Greeting from Sweden 1948 03 25
 
Easter Greeting from UK 1933 04 07
 
Easter Greeting from Russia 2011 04 21
 
Easter Greeting from Ukraine 2011 05 20
 
 
 

vrijdag 18 april 2014

Winter colors


1a Winter colors.

My plan with Randje per Week 2014 is to embroider 5 doilies that suit the time of year. Now the Christmas rug is finished, I embroider from week 13 the bands on a dark blue fabric that I think suits well in winter. The dark blue reminds me of dark cold winter nights. The lilac suits the cold of ice and snow.
 
Mijn plan met het Randje per Week 2014 is om in de loop van het jaar 5 kleedjes te borduren die bij de tijd van het jaar passen. Nu het kerstkleedje af is, borduur ik vanaf week 13 de randjes op een donkerblauwe stof die ik goed bij de winter vind passen. Het donkerblauw doet me denken aan koude winternachten. Het lila past bij de kou van ijs en sneeuw.
 

1b Winter colors.

Ever, in the 80s, I found it so annoying to clean up all Christmas decorations in January. My house looked so comfortless! I thought that cleaning up the Christmas stuff would be less annoying if I could change the decorations with other items.
 
Ooit, in de jaren 80, vond ik het zo vervelend om in januari alle kerstversiering op te ruimen. Mijn huis zag er zo ongezellig uit! Ik bedacht dat het opruimen van de kerstspullen minder erg zou zijn, als ik met andere versiering het huis gezellig zou kunnen maken.
 

2a Potholders.

I started with small things that are quick and easy to make, as these two sets of crocheted potholders. I still use them now.
 
Ik begon met kleine dingen die snel en gemakkelijk te maken zijn, zoals deze twee setjes gehaakte pannenlappen. Ik gebruik ze nu nog steeds!
 

2b Doilies.

Then a set of coasters with the same cotton, crocheted in hexagons. They are not waterproof and therefore I do not use them anymore.
 
Daarna met hetzelfde katoen een set onderzetters, gehaakt in zeshoeken. Ze zijn niet waterdicht en daarom gebruik ik ze niet meer.
 

3a Winter doilies.

I sewed three small throw rugs to lay here and there.
 
Ik naaide 3 kleine kleedjes om hier en daar neer te leggen.
 

3b Winter doilies.

Then I sewed more throw rugs to lay down anywhere. This fabric is printed and the colors fade after frequent washing. I need some new tablecloths!
 
Daarna naaide ik nog veel meer kleedjes om overal neer te leggen. Deze stof is geprint en de kleuren vervagen na veelvuldig wassen. Ik kan wel wat nieuwe kleedjes gebruiken.
 

4a New year wall hanging.

This wall hanging was hanging on the wall in wintertime. I made it for New Year 1987.
 
Aan de muur kwam ’s winters dit wandkleed te hangen. Ik heb het gemaakt voor Nieuwjaar 1987.
 

4b Clock hanging.

The wall clock got a cloth with blue tits.
 
De wandklok kreeg een klokkenkleedje met pimpelmeesjes.
 

4c Wall hanging with blackberries fairy.

I embroidered a few flowers fairies by Cicely Mary Barker. This fairy blackberry suits best for the winter, although of course blackberries are ripe in the fall.
 
Ik heb een paar bloemenelfjes van Cicely Mary Barker geborduurd en dit bramenelfje past door de blauwe bramen het beste bij de winter, hoewel bramen natuurlijk in de herfst rijp zijn.
 

5a Tablecloth.

This beautiful tablecloth was in the magazine 'Ariadne', I wanted to make it necessarily. It's Hardanger embroidery on cotton fabric in plain weave.
 
Dit dekservet stond zo mooi in het tijdschrift ‘Ariadne’, dat ik het perse wilde maken. Het is Hardanger borduurwerk op katoenen stof in linnenbinding.
 

5b Tablecloth.

But I did not have a table in my house where I could lay this rug. Now it is at the bottom of the box with winter ornament as a reminder of this lesson: think about how I can use a product before I start.
 
Maar ik had helemaal geen tafel in mijn huis waar dit kleedje op paste. Nu ligt het onderin de doos met winterversiering als herinnering aan deze les: eerst bedenken hoe ik een product kan gebruiken, voordat ik aan het werk ga.
 

6a Winter decorations.

I started collecting blue stuff that I placed on a small window frame.
 
Ik begon blauwe spulletjes te verzamelen die ik op een klein raamkozijn neerzette.
 

6b Winter decorations.

This small wooden box is painted by hand.
 
Dit kleine spanen doosje is met de hand beschilderd.
 

6c Winter decorations.

I bought it at a fair in Exloo (NL).
 
Ik kocht het op een braderie in Exloo (DR).
 

6d Winter decorations.

With this blue dolls is the windowsill full. Now my house in winter is almost as nice and cozy as in Christmastime.
 
Met deze blauwe poppetjes erbij is het raamkozijn vol. Nu is mijn huis in de winter bijna net zo mooi en gezellig als met kerst.

Website Randje per Week.

vrijdag 11 april 2014

Wide open hem of Marken


1a Sampler for white work.

The last part of the first lesson of "The needlework from the island Marken" is about the large sampler with white embrodry. For this, I had already made an open hem all around the cloth, but now I have made a wide open hem to one of the short sides. There are more rows than is usual embroidered on Marken, so I have had enough opportunity to practice the various stitching on this sampler.
 
Het laatste onderdeel van de eerste les van “De handwerken van het eiland Marken” betreft de grote merklap met witwerk. Hiervoor had ik al rondom een open zoom gemaakt, maar nu heb ik ook een brede open zoom gemaakt aan een van de korte kanten. Voor deze merklap zijn er nog meer rijen geborduurd dan gebruikelijk is op Marken, zodat ik de verschillende steken goed heb kunnen oefenen.
 

1b One wide open hem.

From the hem with the conventional open hem stitch there are 3 rows ‘schuintjes’ embroidered with a thin crochet yarn. It has three rows of holes as a result. The row with larger holes is made by embroidered 'lommerdjes' with a thicker thread embroidery cotton. Then again 3 rows with schuintjes' and finally a row of hem stitches to finish neatly the last row of holes.
 
Vanaf de zoom met de gewone open zoomsteek zijn er eerst 3 rijen ‘schuintjes geborduurd met een dun haakgaren. Dat heeft 3 rijen met gaatjes als resultaat. De rij met grotere gaatjes is gemaakt door ‘lommerdjes’ te borduren met een dikkere draad borduurkatoen. Daarna weer 3 rijen met ‘schuintjes’ en als laatste een rij zoomsteken om de laatste gaatjes netjes af te werken.
 

1c Rows of ‘schuintjes’ and ‘lommerdjes’.

It looks like lace, so beautiful. With the embroidery stitches I have now learned, I can make as broad or as narrow an open hem as I want. I'm curious to know what I'm going to learn in lesson 2!
 
Het lijkt wel kant, zo mooi. Met de borduursteken die ik nu geleerd heb, kan ik een open zoom net zo breed of zo smal maken als ik zelf wil. Ik ben zo benieuwd wat ik in les 2 ga leren!
 

2a New fabric for a table cloth.

For the borders of "Randje per week" I started on a new fabric. This should be a table cloth in winter, so I wanted blue fabric. Blue embroidery fabric is rare; fortunately they sold this one in Oldenzaal. The threads are only countable well in daylight, so dense is the fabric. I can only embroider in daylight, as I sit near the window.
 
Voor de randjes van ‘Randje per week’ ben ik op een nieuwe lap begonnen. Dit moet een winterkleedje worden en daarom wilde ik blauwe stof hebben. Blauwe borduurstof is zeldzaam, gelukkig verkochten ze deze wel in Oldenzaal. De draden zijn alleen bij daglicht goed telbaar, zo dicht geweven is de stof. Hier kan ik dus alleen overdag aan werken, als ik bij het raam zit.
 

2b Embroidering in quicksand.

The fabric is not of linen or cotton, but of another mixing. It takes time getting used to stitch embroidery. The white centers of the threads are visible when I put the needle in the fabric pushing the threads aside. After making each stitch the threads join together again elastic. It's like quicksand! But still, it gets used and I get more and more fun.
 
De stof is niet van linnen of katoen, maar van een of andere mengvezel. Het is wel even wennen om hierop te borduren. De witte kernen van de draden worden zichtbaar als ik met de naald in de stof steek en de draden opzij duw. Na het maken van elke steek sluiten de draden zich weer elastisch aaneen. Het lijkt wel drijfzand! Maar toch: het went en ik krijg er steeds meer plezier in.
 

2c DMC numbers 211, 210, 209, 208, 3837 en 327.

The colors (DMC numbers 211, 210, 209, 208, 3837 and 327) are nice on the fabric. Number 327 color is used for the band that comes all the way around the cloth. I do this mainly to count the threads, so I can embroider the borders on the opposite side to the right place.
 
De kleuren (DMC nummers 211, 210, 209, 208, 3837 en 327) komen mooi uit op de stof. Kleur 327 gebruik voor het randje dat helemaal rondom de lap komt. Dit doe ik vooral om de draden te tellen, zodat ik de randjes op de tegenoverliggende kant op de goede plaats kan borduren.
 

2d Borders number 24 and 27.

This are borders number 24 and 27. So I'm a little behind, because tomorrow bands 31 and 32 will be available. Hopefully we get many sunny days on which I can embroider many hours.
 
Dit zijn randjes 24 en 27. Ik loop dus een beetje achter, want morgen komen randjes 31 en 32. Hopelijk krijgen we veel zonnige dagen waarop ik fijn kan borduren.
 
 
This is the website of this e-course. Dit is de website van deze e-cursus.

Website Randje per week.

vrijdag 4 april 2014

First quilt block finished


1 Help to my first quilt.

I've always thought that you can learn everything (except dance) from books. Around here is not a course quilting available and therefore I have for my first quilt enlisted the help of this book: "Manual Patchwork and Quilts" by Karin Pieterse. It is unfortunate that I've never seen someone quilting, never seen a quilter at work, but it is what it is. It works in my favor that I'm already familiar with embroidery, sewing and board work and full of courage I start putting my first block together.
 
Ik heb altijd gedacht dat je alles uit boeken kan leren (behalve dansen). Hier in de buurt is trouwens geen cursus quilten voorhanden en daarom heb ik voor mijn eerste quilt de hulp ingeroepen van dit boek: “Handboek Patchwork en Quilts” van Karin Pieterse. Het is jammer dat ik nog nooit iemand in levende lijve heb zien quilten, nog nooit een quiltster aan het werk gezien, maar het is niet anders. Het werkt in mijn voordeel dat ik al bekend ben met borduren, naaien en kartonwerk en vol goede moed begin ik aan het in elkaar zetten van mijn eerste blok.
 

2 My first block of “Love for Needlework”.

After a few days of a lot of work it's done! The first block of my first quilt is finished! Far from perfect, I know very well, but I can live with that, and I'm still very happy with this first result. Even more fun: an embroidery friend of mine also dares this quilt adventure and she is doing exactly the same quilt, so we will be able to encourage each other. And even better: another mutual friend turns out to be an experienced quilter! She wants to give us practical tips on the second block. We will receive the package material before April 15.
 
Na een paar dagen flink ploeteren is het af! Het eerste blok van mijn eerste quilt is af! Verre van volmaakt, dat weet ik heel goed, maar daar kan ik mee leven en ik ben toch heel blij met dit eerste resultaat. Nog leuker: een borduurvriendin van mij durft ook het quiltavontuur aan en ze is bezig met precies dezelfde quilt, dus we zullen elkaar kunnen aanmoedigen. En nog leuker: een andere wederzijdse borduurvriendin blijkt een ervaren quiltster te zijn! Zij wil ons praktische tips geven bij het tweede blok. Op 15 april zullen we de materialen daarvoor ontvangen.

Website Soed Idee.


 
3 First stitches on a table cloth in winter colours.

Meanwhile, the borders per week will also continue. Now that my table runner for Christmas is finished I'm going to continue on a different piece of fabric. The following borders I embroider on a dark fabric of mixed fiber. I chose colors that I think fit the winter: blue, lilac and purple, DMC numbers 211, 210, 209, 208, 3837 and 327. The first crosses I have already made. First I embroider border No. 24 all around and after that comes the new border No. 27 first on the short side. By all pursuits I am now a bit behind, but next week I hope to catch up.
 
Ondertussen gaan de randjes per week ook gewoon door. Nu mijn kerstkleedje klaar is ga ik verder op een ander lapje: de volgende randjes borduur ik op een donkerblauwe stof van een mengvezel. Ik heb gekozen voor kleuren die volgens mij bij de winter passen: blauw, lila en paars, van DMC de nummers 211, 210, 209, 208, 3837 en 327. De eerste kruisjes heb ik al gezet. Eerst borduur ik randje nr 24 rondom en daarna komt het nieuwe randje 27 als eerste aan de korte kant. Door alle bezigheden loop ik nu een beetje achter, maar volgende week hoop ik weer bij te zijn.

vrijdag 28 maart 2014

First 1/5 part of SAL 2014 finished


1. Border 1-26 on the Christmas runner.

Meanwhile, I have faithfully embroidered every week my borders for SAL 2014 Randje per week, along with over 2,000 other embroiderers. Only the last band, I adjusted and I made Christmas trees of it. I now have 28 cm stitched from both ends, and so is my Christmas runner finished. The patch should only be neatly finished with hems on the short sides. It remains difficult to make a good photo of this red fabric. In sunshine or overexposure the color is turning soon to a rosy shade, hence this little picture of a narrow folded rug. Its dimensions are 34x100 cm.
 
Ondertussen heb ik elke week trouw mijn randjes geborduurd voor SAL 2014 Randje per week, tegelijk met meer dan 2000 andere borduursters. Alleen het laatste randje heb ik aangepast en er kerstboompjes van gemaakt. Ik heb nu 28 cm geborduurd vanaf de beide uiteinden en hiermee is mijn kerstloper af. De lap moet alleen nog netjes afgewerkt worden met zomen aan de korte kanten. Het blijft moeilijk om een goede foto te maken van deze rode stof. Bij zonneschijn of overbelichting komt er al gauw een roze weerschijn op, vandaar deze kleine foto van een smal opgevouwen kleedje. De afmetingen zijn 34x100 cm.

 

2a. Open hem on the Marken sampler.

2b. Close-up open hem.

The first work on the sampler of Marken is making a wide open hem. I follow the directions carefully, and this is the result. The corners are the hardest to make neat but practice makes perfect and the 4th corner is exactly as I want it.
 
Het eerste werk aan de merklap van Marken is het maken van een brede open zoom. Ik volg de aanwijzingen nauwkeurig op en dit is het resultaat. De hoeken zijn het moeilijkste om netjes te maken, maar al doende leert men en de 4e hoek wordt precies zoals ik hem wil hebben.

 

3. Start of the quilt Love of Needlework.

To create the first block of this quilt we have a month's time. The embroidery is completed and the first two seams I’ve already sewn.
 
Voor het maken van eerste blok van deze quilt hebben we een maand de tijd. Het borduurwerk is helemaal af en de eerste twee naadjes heb ik ook al genaaid.
 
Website SAL Randje per week.

The website of this e-course. Dit is de website van deze e-cursus.

The BOM of Website Soed Idee.

 

 

zondag 23 maart 2014

Arrival at Kempervennen


Trip 2011 to Kempervennen Netherlands, day 1.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
Friday, April 29, 2011. Day of arrival.

At 4 o'clock in the afternoon we depart from home to Kempervennen Center Park near Valkenswaard south of Eindhoven. It's a beautiful, sunny day to about half past five, when we arrive in an area with showers and thunderstorms. We arrive not until around 6 hours by thunderstorms and traffic jams.

Like last year we have rented two cottages, No. 56 and 57 They are semi-detached houses and they are somewhat hidden in the woods. Most of the others of the family are already there. We can, after half an hour, at the table to eat. SIL has made tasty soup with bread. We get dessert tiramisu.

It keeps raining, but we still have to take our bags from the car and bring them to our cottage. Anyway just do it, then we can see our house better. We make the beds and we let burn the stove. It is at this time of year a bit chilly in the evening.

Brother and sister to do some shopping and they bring back a few things: coffee, tea, wine, beer, breakfast stuff. We have enough items here for the time being. It's all a bit smaller here than the park where we were last year. We stay the evening in our own house, while watching TV. Youngest sister and nephew are now also arrived. We're chatting at the dinner table. Journal writing is not much, that I did later. Tomorrow we can sleep as long as we want.
 
Photos (7).

2011 04 29a Kempervennen nrs 56 and 57


2011 04 29b Get together and making coffee


2011 04 29c Relaxing


2011 04 29d Our sleeping room for this week


2011 04 29e Living room in the small house


2011 04 29f Living room in the small house


2011 04 29g Day 1 Trip Kempervennen

 
Reisdagboek 2011, dag 1.
Vrijdag 29 april 2011. Dag van aankomst.

Om 4 uur ’s middags vertrekken we van huis naar Centerpark Kempervennen in de buurt van Valkenswaard ten zuiden van Eindhoven. Het is een mooie, zonnige dag tot ca half zes, dan komen we in een buienzone terecht met onweer erbij. Door wat files onderweg komen we pas rond 6 uur aan.

Net als vorig jaar hebben we weer twee huisjes gehuurd, nr 56 en 57. Het zijn schakelwoningen en ze liggen wat verscholen in het bos. De meeste anderen van de familie zijn er natuurlijk al. We kunnen na een half uurtje al aan tafel. Schoonzus heeft lekkere soep gemaakt en we krijgen er afbakbroodjes bij, het toetje is tiramisu.

Het blijft maar regenen, maar nog steeds moeten we de koffers uit de auto pakken en naar ons huisje brengen. Toch maar even doen, dan kunnen we meteen ons huisje beter bekijken. We maken de bedden op en we doen de kachel aan. Het is in deze tijd van het jaar wat kil ’s avonds.

Broer en schoonzus gaan alvast wat boodschappen doen en ze komen even later een paar artikelen brengen: koffie, thee, wijn, bier, ontbijtspullen. Zo kunnen we ons hier voorlopig wel redden. Het is hier allemaal wat kleiner dan het vakantiepark waar we vorig jaar waren. We blijven ’s avonds dus maar in ons eigen huisje zitten, met de tv aan. Jongste zus en neef zijn ondertussen ook aangekomen. Gezellig zitten we aan de eettafel bij te praten. Van journaal schrijven komt natuurlijk niet veel terecht, dat heb ik later gedaan. Morgen mogen we uitslapen zo lang als we willen.

 

vrijdag 21 maart 2014

New project: a quilt


2014 03 15 BOM Love of Needlework.

The day after I had finished the binder jacket, I received the first delivery of a new project for which I had already signed me in February. It is a block of the month (BOM) Love ofNeedlework, published by Atelier Soed Idea (indeed, the same as Randje per Week). In ten monthly deliveries I will receive materials and information to make a quilt of fabrics and embroideries.
 
De dag nadat ik de ringbandomslag had afgemaakt, ontving ik de eerste aflevering van een nieuw project waarvoor ik mij al in februari aangemeld had. Het is een blok van de maand (BOM) Love of Needlework, uitgegeven door Atelier Soed Idee (inderdaad, dezelfde als van het Randje per Week). In tien maandelijkse afleveringen zal ik materialen en informatie ontvangen om zelf een quilt te maken met lapjes en borduurtjes.
 

2014 03 15a First package Love of Needlework.

This is in the first package: 4 quilt patches, embroidery patch and embroidery silk one skein, a photo of the finished block and further instructions and patterns to make everything. How exciting! This will be my first quilt!
 
Dit zit er in het eerste pakketje: 4 quiltlapjes, een borduurlapje, een strengetje borduurzij, een foto van het afgewerkte blok en verder de aanwijzingen en patronen om alles te maken. Wat spannend! Dit gaat mijn allereerste quilt worden!
 

2014 03 21a The first stitches.

Top left of the quilt you see the first block, with a star in it and an embroidered heart. I start with the embroidery. And I already cut the patches according to the specified pattern. So far so good. I still have time until April 15 to make this first block.
 
Linksboven in de quilt zie je het eerste blok, dat met een ster en daarin een geborduurd hart. Ik begin met het borduurwerkje. En ik knip ook alvast alle lapjes volgens het opgegeven patroon. Tot nu toe gaat alles goed. Ik heb nog tot 15 april de tijd om dit eerste blok te maken.
 

2014 03 21b Update Randje per week.

Borders 23 and 24 have been added here. It is all together a nice Christmas rug.
 
Randje 23 en 24 zijn hier toegevoegd. Het wordt bij elkaar al een mooi kerstkleedje.
 

2014 03 21c Preparation open hem.

The next project for the course Needlework fromMarken is a sampler with white and cut work. The work begins with a wide open hem and for that I need to prepare the fabric, so protecting the edges and marker thread application on 2.8 and 1.8 and 0.8 cm from the edge. It does not look quite interesting now, but soon change will come!
 
Het volgende project voor de cursus Handwerken van Marken is een oefenlap met wit- en sneewerk. Het werk begint met een brede open zoom en daarvoor moet ik in deze eerste les voorbereidingen treffen, dus de lap omslingeren en rijgdraden aanbrengen op 2,8 en 1,8 en 0,8 cm vanaf de kant. Het ziet er nu nog niet interessant uit, maar daar komt vast al snel verandering in!