Park Berg en Bos, Apeldoorn

Park Berg en Bos, Apeldoorn
Prachtig uitzicht op park Berg en Bos

woensdag 29 oktober 2014

My spring rug is finished


Dutch text below / Nederlandse tekst direct onder de Engelse tekst.
 

2014 10 29a The table runner for spring. De tafelloper voor de lente.

This is the third table runner in a series of five. All table runners have the same size: 34x100 cm. I embroidery from both short sides about 40 cm to the middle.

Dit is de derde tafelloper in een serie van vijf. Alle tafellopers hebben dezelfde maat: 34x100 cm. Ik borduur vanaf beide korte kanten ca 40 cm naar het midden.

 

2014 10 29b One half of the spring runner. Een helft van het lentekleedje.

Bands 43 to 70 are up there, except band 59 which I keep for the next rug. These are all patterns of "Randje per Week 2014", a project of Atelier Soed Idea.

Randje 43 t/m 70 staan er op, behalve randje 59, die bewaar ik voor het volgende kleedje. Het zijn allemaal patronen van “Randje per Week 2014”, een project van Atelier Soed Idee.

 

2014 10 29c. A close up of the bands. De randjes van dichtbij.

I have used DMC floss in the colors 905 (4x), 906 (4x), 907 (2x), 307 (1x), 445 (1x).

Ik heb DMC splijtgaren gebruikt in de kleuren 905 (4x), 906 (4x), 907 (2x), 307 (1x), 445 (1x).

 

2014 10 29d. The spring rug is finished. Het lentekleedje is af.

I started on July 9, 2014 and finished off on 28 October 2014. I first made the hem, so the rug right now is already finished. I needed to do just ironing and see this: finished.

Ik ben begonnen op 9 juli 2014 en het is afgemaakt op 28 oktober 2014. Ik heb als eerste de zoom gemaakt, zodat is het kleedje nu meteen al afgewerkt is. Ik hoefde alleen even te strijken en zie zo: klaar.

 

2014 10 29e. The table runner for Christmas. De tafelloper voor Kerstmis.

This is the first table runner from the series. It is part of the Christmas decorations.

Dit is de eerste tafelloper uit de serie. Het hoort bij de kerstversiering.

 

2014 10 29f. The bands of the Christmas runner. De randjes van het kerstkleed.

I have embroidered bands 1 to 26 on this rug.

Op dit kleedje heb ik randjes 1 to 26 geborduurd.

 

2014 10 29g. The Christmas rug is finished. Het kerstkleedje is af.

I started on January 15, 2014 and it was completed on March 28, 2014.

Ik ben begonnen op 15 januari 2014 en het is afgemaakt op 28 maart 2014.

 

2014 10 29h. The table runner for the winter. De tafelloper voor de winter.

This is the winter runner, with bands 27 to 42.

Dit is het winterkleedje, met randjes 27 t/m 42.

 

2014 10 29i. The winter rug is finished. Het winterkleedje is af.

I started on March 28, 2014 and it was completed on July 5, 2014.

Ik ben begonnen op 28 maart 2014 en het is afgemaakt op 5 juli 2014.

 

2014 10 29j. Three table runners. Drie tafellopers.

Three table runners are finished. Remain to be made two rugs, one for summer and one for fall.

Drie tafellopers zijn nu af. Er moeten nog twee gemaakt worden, eentje voor de zomer en eentje voor de herfst.

Website Atelier Soed Idee (English)

Website Atelier Soed Idee (Nederlands)
 
Website Randje per Week (Ned/Eng)

woensdag 22 oktober 2014

My Quotes Journal


Dutch text below / Nederlandse tekst direct onder de Engelse tekst.


 

2014 10 20a My Quotes Journal. Mijn citatendagboek.
 
In 1989 I saw at the sale this lovely little book lying in a bookstore. It looks so beautiful, bound in a hard cover and a padlock on it. Of course I bought it, though I did not know exactly what I would do with it. On April 10, 1989 I wrote the first post in it, a beautiful sentence from a magazine, and I continue to do so to this day.
In 1989 zag ik bij de uitverkoop in een boekhandel dit mooie boekje liggen. Het ziet er zo mooi uit, gebonden in een hard kaft en een hangslotje eraan. Natuurlijk heb ik het gekocht, al wist ik niet meteen wat ik ermee zou doen. Op 10 april 1989 schreef ik het eerste bericht erin, een mooie zin uit een tijdschrift, en dat ben ik blijven doen tot op de dag van vandaag.

 

2014 10 20b Page 38

I picked out a couple of pages that I want to show. This message is from November 1989, when I was very engrossed in the books by Wayne Dyer. I learned a lot of his books.
Ik heb een paar bladzijden uitgezocht die ik wil laten zien. Dit bericht is van november 1989, toen ik erg verdiept was in de boeken van Wayne Dyer. Ik heb veel geleerd van zijn boeken.
 
Being young is a fault which improves daily. Swedish Proverb.
Jong zijn is een fout die dagelijks verbetert. Zweedse Gezegde.
 
Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I’d be a silly so and so, if I should ever let it go. Wayne Dyer.
Het leven is mooi, zolang ik zelf aan de touwtjes trek. Het zou een domme streek van me zijn ze ooit te laten schieten. Wayne Dyer.

 

2014 10 20e. Page 133

In 1999 (10 years later) I arrived at page 133. Sometimes, when I see an interesting part in a magazine, which is not too big, I cut it out and I stick it in my quotes journal.
In 1999 (10 jaar later) ben ik op bladzijde 133 aangekomen. Soms, als ik een interessant stukje in een tijdschrift zie wat niet al te groot is, knip ik het uit en plak ik het in mijn citatendagboek.
 
Do not protect yourself by a fence, but rather by your friends. Czech Proverb.
Bescherm jezelf niet door een hek, maar eerder door je vrienden. Tsjechisch spreekwoord.
 
A winner says, ‘Let’s find out. A loser says, ‘Nobody knows’.
When a winner makes a mistake, he says ‘I was wrong’. When a loser makes a mistake, he says, ‘It wasn’t my fault’.
A winner works harder than a loser and has more time. A loser is always ‘too busy’ to do what is necessary.
A winner goes through a problem. A loser goes around it, and never gets past it.
A winner makes commitments. A loser makes promises.
A winner says, ‘I’m good, but not as good as I ought to be’. The loser says, ‘I’m not as bad as a lot of other people’.
A winner listens. A loser just waits until it’s his turn to talk.
A winner explains. A loser explains why.
 
Een winnaar zegt: 'Laten we eens kijken. Een verliezer zegt: 'Niemand weet dat'.
Als een winnaar een fout maakt, zegt hij: 'Ik had het mis'. Wanneer een verliezer een fout maakt, zegt hij: 'Het was niet mijn schuld'.
Een winnaar werkt harder dan een verliezer en heeft meer tijd. Een verliezerheeft het altijd te druk' om te doen wat nodig is.
Een winnaar doorloopt een probleem. Een verliezer gaat er omheen, en komt er nooit voorbij.
Een winnaar doet toezeggingen. Een verliezer doet beloften.
Een winnaar zegt: 'Ik ben goed, maar niet zo goed als ik zou moeten zijn'. De verliezer zegt: 'Ik ben niet zo slecht als een heleboel andere mensen'.
Een winnaar luistert. Een verliezer wacht tot het zijn beurt is om te praten.
Een winnaar legt uit. Een verliezer legt uit waarom.

 

2014 10 20g Back

This book is packed with the latest post in June 2005. Then I started my second notebook, because I no longer want to miss my quotes journal. That's what I might tell you more about in a future post.
Dit boekje is nu vol met het laatste bericht op juni 2005. Daarna ben ik aan mijn tweede notitieboek begonnen, want ik wil mijn citatendagboek niet meer missen. Daarover vertel ik misschien in een volgend bericht.
 
The time is bound to come in every girl’s life when she has secrets which she does not even want to share with her best friend. How wonderful it is then to be able to confide ones joys and sorrows, dreams and longings, in a diary.
On each page of this diary you will find a humorous or profound saying on the subject of friendship and love.
De tijd zal onvermijdelijk komen in het leven van elk meisje, dat ze geheimen heeft die ze niet eens wil delen met haar beste vriendin. Hoe heerlijk is het dan om die vreugde en verdriet, dromen en verlangens toe te kunnen vertrouwen aan een dagboek.
Op elke pagina van dit dagboek vindt u een humoristische of diepzinnige uitspraak over het onderwerp van vriendschap en liefde.

 

woensdag 15 oktober 2014

Eating and sleeping in Millingen


Eten en slapen in Millingen aan de Rijn.
 
Dutch text below / Nederlandse tekst direct onder de Engelse tekst.
 
We're going to stay in Pension 'In Lavinde "Koningsdaalseweg 1, 6566 CL Millingen.
Near the German border, ten miles outside of Nijmegen, is the quiet village Millingen situated on the Rhine. Bed and Breakfast 'The Lavinde',  a converted farmhouse, is furnished with antiques. The house was built in 1910, but now completely renovated. The interior is adapted to the old architectural style of the house.

We gaan logeren in Pension 'In de Lavinde', Koningsdaalseweg 1, 6566 CL Millingen aan de Rijn. Tegen de Duitse grens, zestien kilometer buiten Nijmegen, ligt het rustige dorpje Millingen aan de Rijn. Bed and Breakfast 'In de Lavinde' is een verbouwde boerderij die met antiek is ingericht. Het huis is gebouwd in 1910, maar nu helemaal gerenoveerd. De inrichting is aangepast aan de oude bouwstijl van het huis.
 
Website In de Lavinde.

 

2014 09 26 Arrival at B&B In de Lavinde.
Aankomst bij B&B In de Lavinde.

There is a welcome sign on the bench at the front door. On the yellow sign at the doorbell is written:we are in the garden.
Er staat een welkomstbord op het bankje bij de voordeur. Op het gele bordje bij de deurbel staat geschreven: “wij zijn in de tuin.”

 

2014 09 26 Our room is called the Lily Room.
Onze kamer heet de Leliekamer.

When you enter the lily room, falls back into the nostalgia. Imagine yourself again as a little child at your grandmother's house. The room has an atmosphere of the old days.
Als u de leliekamer binnengaat, valt u terug in de nostalgie. U waant zich weer als een klein kind bij uw oma thuis. De kamer heeft een sfeer uit grootmoeders tijd.

 

2014 09 26 We choose the three quarter bed in the middle.
Wij kiezen het tweepersoonsbed in het midden.

The room has a double bed (a three quarter bed) and two single beds. The two single beds are regular beds.
In de kamer staat een tweepersoonsbed (twijfelaar) en twee eenpersoonsbedden. Deze twee eenpersoonsbedden zijn normale bedden.

 

2014 09 26 The room of brother and SIL.
De kamer van broer en schoonzus.

 

2014 09 26 The room of youngest and eldest sister.
De kamer van jongste en oudste zus.

 

2014 09 26 One of the two bathrooms. \
Een van de twee badkamers.

 

2014 09 26 Beautiful corner in the living room.
Mooi hoekje in de woonkamer.

Downstairs is a living room and a sunroom available for you to read something or watch TV and / or enjoy the gardens.
Beneden is een huiskamer en een serre beschikbaar waar u wat kunt lezen of TV kan kijken en/of genieten van de tuinen.

 
At 6 o'clock afternoon we dine at Hotel Millings Center, Heerbaan 186, 6566 EW Millingen. It is 750 meters from the B & B, but because of the rain and the darkness, we go by car.
Om 18:00 uur gaan we dineren in Hotel Millings Centrum, Heerbaan 186, 6566 EW Millingen aan de Rijn. Het is op 750 meter van de B&B, maar vanwege de regen en de duisternis gaan we toch maar met de auto.
 
Website Hotel Millings Centrum.

 

2014 09 26 The cherries are flambéed near our table.
De kersen worden bij onze tafel geflambeerd.

Three of the six of us opt for a dessert with cherries flambé. Flambéing is a show at your table where everyone is looking at.
Drie van ons zessen kiezen voor een dessert met geflambeerde kersen. Flamberen is een show bij je tafel waar iedereen naar kijkt.

 

2014 09 26xa Video. The flambéing of cherries.
Het flamberen van de kersen.

 

2014 09 26 Flambéed cherries with vanilla ice cream.
Geflambeerde kersen met vanille ijs.

We get ice cream and whipped cream at the cherries. It tastes delicious.
Bij de kersen krijgen we ijs en slagroom. Het smaakt verrukkelijk.

 

2014 09 26 The stove in the B&B.
De kachel in het B&B.

We drive through the pouring rain back to the B&B and we let the burning stove expel the chill.
We rijden door de stromende regen terug naar het B&B en laten daar de kilte verdrijven door de brandende kachel.

 

woensdag 8 oktober 2014

Tour with horse and wagon


Rondrit met paard en wagen.
 
Dutch text below / Nederlandse tekst direct onder de Engelse tekst.
 
We take a tour by horse and wagon along the beautiful river scenery of the Geldersepoort. Country Estate the Panoven cooperates with livery stable and care farm Belfjor. This company provides a covered wagon and two coachmen.
We maken een rondrit met paard en wagen langs het prachtige rivierenlandschap van de Gelderse Poort. Buitengoed de Panoven werkt samen met stalhouderij en zorgboerderij Belfjor. Dit bedrijf zorgt voor een huifwagen en twee koetsiers.

 

2014 09 26 The covered wagon has two coachmen.
De huifwagen heeft twee koetsiers. Foto Albertine.

The costume of the coachmen is very special. They are wearing a robust weatherproof coat and a big hat. The driver stops occasionally to tell us about the landscape, the people and the river.
Het kostuum van de koetsiers is heel bijzonder. Ze dragen een degelijke weerbestendige jas en een grote hoed. De koetsier houdt af en toe stil om wat te vertellen over het landschap, de bewoners en de rivier.

 

2014 09 26 The covered wagon can accommodate about 20 people.
De huifwagen biedt plaats aan ca 20 personen. Foto Belfjor.

We are six family members, so we have a lot of space. The banks are lined with pillows and we can look through the windows to the outside.
Wij zijn met zes familieleden, dus we hebben veel ruimte. De banken zijn bekleed met kussens en we kunnen door de ramen naar buiten kijken.

 

2014 09 26 Just a short walk to my younger sister and me.
Even een kleine wandeling voor jongste zus en mij.

We want to take pictures of the ancient processional path. Too bad it rains a little. My camera does not tolerate rain.
We willen foto’s maken van het oude processiepad. Jammer dat het een beetje regent; mijn camera houdt daar niet van.

 

2014 09 26 We soon discover this ancient processional path.
We zien al snel dit oude processiepad.

Previously it was a full wide path, but now it has become a narrow path for pedestrians.
Vroeger was het een volwaardig breed pad, maar nu is het een smal paadje voor voetgangers geworden.

 

2014 09 26 The processional path leads around the old St. Martin Church. Het processiepad loopt om de oude Sint Martinuskerk heen.

The age-old St. Martin, a national monument, is a landmark in Oud-Zevenaar. The church is built on a protuberance of the dike.
De eeuwenoude Sint-Martinuskerk, een rijksmonument, is een bezienswaardigheid in Oud-Zevenaar. De kerk is gebouwd op een uitstulping van de dijk.

 

2014 09 26 Here we walk on the narrow path of procession. Hier lopen we over het smalle processiepad.

The path was part of the Lady Chapel in St. Martin Church.
Het pad hoorde bij de Mariakapel in de Sint Martinuskerk.

 

7014 09 26 After a short walk the trail ends here.
Na een klein eindje lopen eindigt het pad hier.

The Maria pilgrimage can maintain itself, with ups and downs, until the theft of the statue in 1975.
De Mariabedevaart heeft zich met op- en neergangen tot aan de diefstal van het Mariabeeld in 1975 kunnen handhaven.

 

Video. 2014 09 26 The covered wagon pulled by two sturdy horses.
De huifwagen wordt voortgetrokken door twee robuuste fjordenpaarden.

 Website livery stable Stalhouderij Belfjor. Doesburgseweg 5, 6941 SJ Loil, gemeente Montferland.