vrijdag 29 augustus 2014

Aberdeen Maritime Museum


Trip 2011 to Orkney in Scotland, day 1.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
  

Saturday, September 17, 2011; Aberdeen Maritime Museum.
We, six brothers and sisters, will spend a week on Orkney, Scotland. We meet the night before in a hotel at Schiphol. I will go flying! For the first time of my life!
 
Zaterdag, 17 september, 2011; Aberdeen Maritime Museum.
Wij zullen met ons zessen een week doorbrengen op Orkney, Schotland. We ontmoeten elkaar een avond van tevoren in een hotel bij Schiphol. Ik zal voor de eerste keer van mijn leven gaan vliegen!
 
2011 09 17a. Welcome to the port of Aberdeen.
Welkom in de haven van Aberdeen.
 
 
We get up at half past seven and half past eight we leave the hotel to Schiphol. It's chaos at Schiphol. We have to walk long distances with our suitcases. First we walk to departures 2. We put our ID in a terminal and then the tickets are rolling out. Then we go to the check-in desks where many travelers are waiting already.
 
We staan om half zeven op en om half acht vertrekken we uit het hotel naar Schiphol. Het is een chaos op Schiphol. We moeten hele einden lopen met onze koffers. Eerst lopen we naar vertrekhal 2. We stoppen onze ID in een terminal en dan komen de tickets er uitrollen. Vervolgens gaan we naar de incheckbalies waar veel reizigers al staan te wachten.
 
2011 09 17b. We walk along this casino with iron gates.
We lopen langs dit casino met ijzeren toegangshekken.
  

Here are no neat rows. A steward indicates where you should stand between movable fences. If you're up, you have your ticket and ID show up and then put your suitcase on a treadmill (= weighing). A long label must be attached to the handle of my big suitcase. My little backpack and boardcase are allowed on the plane. We walk to gate 31; we have to lug around a long time, because it is farthest back.
 
Hier staan geen nette rijen. Een steward wijst aan waar je mag gaan staan tussen verplaatsbare hekken. Als je aan de beurt bent, moet jij je ticket en ID laten zien en dan je koffer op een loopband (=weegschaal) zetten. Een lang label moet aan het handvat van mijn grote koffer bevestigd worden. Mijn kleine rugtas en boardcase mogen mee het vliegtuig in. We lopen naar gate 31 toe; we moeten weer lang sjouwen, want het is helemaal achteraan.
 
2011 09 17c. In the harbor are large, high-ships.
In de haven liggen grote, hoge schepen.
 

At gate 31, we must first wait. We have to stand in a row and then one by one check in. I put my stuff (watch, hiking shoes, bags) to a detection band and I walk myself through a detection gate. Then I may get my things back. There are many passengers, so this procedure takes half an hour. There are rows of chairs to wait until everyone is through the control.
 
Bij gate 31 moeten we eerst even wachten. We moeten in een rij gaan staan en een voor een inchecken. Ik leg mijn spullen (horloge, wandelschoenen, tassen) op een detectieband en ik loop zelf door een detectiepoortje. Daarna mag ik mijn spullen weer terug pakken. Er zijn veel passagiers, dus deze procedure duurt wel een half uur. Er zijn rijen stoeltjes om te wachten tot iedereen door de controle is.
 
2011 09 17d. The Maritime Museum was first housed in the old building right and was later expanded to include a new glass front.
Het Maritiem Museum is eerst ondergebracht in het oude gebouw rechts en is later uitgebreid met nieuwbouw die een glazen pui heeft.
 

We walk through a proboscis to the plane, seeking the seat number on my ticket: Row 20, seat D. We are six of us in a row on both sides of the aisle (3 + 3). The weather is beautiful, especially when we fly above the clouds a little later in the sun and there is little turbulence. After an hour of flying we start to drop. The promised snack appears to be a cup of coffee (at last!), and a bag of cookies.
 
We lopen door een slurf naar het vliegtuig. Ik zoek het stoelnummer dat op mijn ticket staat: rij 20, stoel D. We zitten met zijn zessen op een rij aan weerszijden van het gangpad (3+3). Het is mooi weer, helemaal als we even later in de zon boven de wolken vliegen en er is weinig turbulentie. Na een uurtje vliegen beginnen we alweer te dalen. De beloofde snack blijkt een beker koffie (eindelijk!). En een zakje koekjes.
 
2011 09 17e. In particular, the ship models I like and that are everywhere. And I can make a lot of photos.
Vooral de scheepsmodellen vind ik mooi en die zijn overal. En ik kan weer veel foto’s maken.
 

We arrive at 10:15 UK time in Aberdeen. This time there is no proboscis, so we leave the plane by stairs. Aberdeen airport has 19 gates, it is much smaller than Schiphol, but there is a conveyor belt for suitcases. Everyone should pick up his suitcase there when that passes. If everyone has his stuff back, we walk to the check-out desk, in which a neat row. Then we find as soon as possible a restaurant for a cup of coffee, a nice big mug. We can nearby also withdraw cash.
 
We komen om 10:15 Engelse tijd aan in Aberdeen. Deze keer is er geen slurf, dus we verlaten het vliegtuig via een trap. Het vliegveld in Aberdeen heeft 19 gates, het is veel kleiner dan Schiphol, maar er is wel een transportband voor de koffers. Iedereen moet zijn koffer er afhalen als die voorbij komt. Als iedereen zijn spullen weer terug heeft, lopen we naar de uitcheckbalie, waar een keurige rij staat. Dan zoeken we zo snel mogelijk een restaurant op voor nog een kop koffie, een lekker grote mok. We kunnen daar in de buurt ook geld pinnen.
 
2011 09 17f. Old books always attract my attention. In this book is everything for submarines and for divers.
Oude boeken trekken altijd mijn aandacht. In dit boek staat alles voor onderzeeboten en voor duikers.
  

As we have recovered, we take a big taxi, it's more a van for 6 people + luggage. That taxi brings us to the port where the Northlink Ferry lies. We check our luggage in at the ferry. Now we have a few hours to visit the museum near the harbor. The Aberdeen Maritime Museum turns out to be lovely and big.
 
Als je bijgekomen zijn, nemen we een grote taxi, het is meer een busje voor 6 personen + bagage. Die taxi brengt ons naar de haven waar de Northlink Ferry ligt. We checken daar alvast onze bagage in. Nu hebben we een paar uur over voor een bezoek aan het Maritiem Museum vlakbij de haven. Het blijkt een mooi en groot museum te zijn.
 
2011 09 17g. These are brand stamps for the fish barrels. In the reflection you can see me standing.
Dit zijn merkstempels voor de vistonnen. In de weerspiegeling kan je mij zien staan.
  

It's now nearly one o'clock in the afternoon. The bun we had for breakfast is already very long ago. Fortunately, there is a restaurant on the ground floor of the Museum, and we eat lunch first.
 
Het is ondertussen bijna 13:00 uur. De krentenbol die we als ontbijt hebben gegeten is al weer heel lang geleden. Gelukkig is er een restaurant op de benedenverdieping van het Museum en we gaan daar eerst een lunch eten.
 
2011 09 17h. Small diorama of a fisherman who is engaged reefing the sail.
Klein diorama van een visser die het zeil reeft.

 
Satisfied and refreshed we look at the museum from top to bottom. I particularly like the beautiful ship models which can be seen everywhere. And I can make a lot of pictures here! Finally I buy some in the museum shop: a packet of vintage copies of the cruise shipping.
 
Verzadigd en verkwikt bekijken we daarna het museum van onder tot boven. Ik vind vooral de scheepsmodellen mooi die overal te zien zijn. En ik kan hier veel foto’s maken! Als laatste zoek ik nog wat uit in het museumwinkeltje: een pakketje met vintage kopieën uit de scheepvaart en cruisevaart.
 
2011 09 17i. We are very interested in the fisherman's life of the past.
We hebben veel belangstelling voor het vissersleven van vroeger.
 
 
We walk back to the ferry and we are right in time. We sit down at a table and do a souvenir round. Brother bought a book, sister in law has Halloween door hangers, eldest sister has a postcard and youngest sister has fridge magnet. In the shop (on the ferry), I see a beautiful book, filled with drawings of birds. I cannot resist, it's so beautiful!
 
We lopen terug naar de boot en we zijn mooi op tijd. We gaan aan een tafeltje zitten en doen het souvenirrondje. Broer heeft een boek gekocht, schoonzus heeft Halloween deurhangers, oudste zus heeft een ansichtkaart en een koelkastmagneetje. In het winkeltje (op de boot) zie ik een mooi boek, vol met getekende platen van vogels. Dat kan ik natuurlijk niet laten liggen, het is zo mooi!
 
2011 09 17j. A nice poster of many marine fish species.
Een mooie poster van veel soorten zeevis.

 
 We would leave at 5 pm, but we are getting one hour delay by an incoming ship. At 6 we put our bags in one cabin we booked and we go to the restaurant. Now I have a nice spot with a view of the coastline. We choose salmon or chicken, with a glass of white wine. The salmon is delicious. We sway along the coast. Wow! I enjoy! I also see a real lighthouse, 3x a beam of light and then 16 seconds nothing. For dessert we all choose Orkney ice. Yummy! Then eldest sister and I go to the cabin to rest. It's now a quarter past eight. We will disembark at midnight by the delay.
 
We zouden om 5 uur vertrekken, maar we krijgen een uur vertraging door een binnenkomend schip. Om 6 uur zetten we onze tassen in de ene hut die we geboekt hebben en we gaan naar het restaurant. Nu heb ik een mooi plaatsje met zicht op de kustlijn. We kiezen zalm of kip, met een glas witte wijn erbij. De zalm is heerlijk. We deinen langs de kust. Wow! Ik geniet! Ik zie ook een echte vuurtoren, 3x een straal en dan 16 seconden niets. Als toetje kiezen we allemaal Orkney-ijs. Lekker! Dan gaan oudste zus en ik naar de hut om uit te rusten. Het is nu kwart over acht. We zullen pas om 12 uur van boord kunnen door de vertraging.
 

2011 09 17k. An old masthead light of a fishing boat.
Een oud toplicht van een vissersboot.
 
 
At a quarter past eleven we wake up by the phone in the cabin. The captain announces that we are almost at the harbor. So we are both good right up and we put on our shoes. There is a soft knock on the door. It's the rest of the family who come wake us. They are very jealous that we had a nice sleep. They slept on the floor or on a chair.
 
Om kwart over elf worden we wakker van de telefoon in de hut. De kapitein laat weten dat we bijna in de haven zijn. Dus we worden meteen allebei goed wakker en we trekken onze schoenen aan. Daar wordt op de deur geklopt, zachtjes. Het is de rest van de familie die ons komt wekken. Ze zijn heel jaloers dat wij een mooie slaapplaats hadden. Zij hebben op de vloer of op een stoel geslapen.
 

2011 09 17l. The medicine chest on board is filled with very simple medicines.
De medicijnkist aan boord is gevuld met zeer eenvoudige geneesmiddelen.

 
We take our coats and bags and walk to the exit. Everyone gathers there, including sleepy children, a set of parents with a very small baby and young people who have been to a party. After waiting a while we docked and we may from the boat. We return the boarding card and walk past a cop with sniffing dog. There arrives a small tractor with two luggage carts, from which everyone can grab his suitcase.
 
We pakken onze jassen en tassen en lopen naar de uitgang. Iedereen verzamelt zich daar, ook slaperige kinderen, een stel ouders met een heel kleine baby en jongelui die naar een feestje zijn geweest. Na een poos wachten zijn we aangemeerd en mogen we van de boot af. We leveren de boardingcard in en lopen langs een agent met drugshond. Er komt een kleine trekker met twee bagagekarren aan rijden, daar zitten alle koffers in.
 

2011 09 17m. A few old sailor chests.
Een paar oude zeemanskisten.
 
 
Brother and sister have to collect the rental car from a parking lot. That lasts long enough; everyone has gone home, only we are waiting here yet. A cop asks if we are "expected". He leaves suddenly to the parking lot after we told him that we are waiting for brother and sister with our rental car. Finally brother and sister arrive by car. 'Our' cop helped them to find the car keys ...
 
Broer en schoonzus zijn ondertussen de huurauto gaan ophalen. Dat duurt lang hoor, iedereen is al naar huis, alleen wij zitten hier nog te wachten. Een agent komt vragen of we opgehaald worden. Hij vertrekt schielijk naar het parkeerterrein nadat we hem verteld hebben dat daar onze huurauto staat. Eindelijk komen broer en schoonzus aanrijden in de huurauto. “Onze” agent heeft ze geholpen om de autosleutels te vinden...
 

2011 09 17n. This ferry takes us in the evening from Aberdeen to Kirkwall on Orkney.
Deze veerboot brengt ons ’s avonds van Aberdeen naar Kirkwall op Orkney.
 
 
We load the suitcases in the trunk, which easily fits in the big car. Then we get ourselves in and we drive through the darkness to the cottage. We do not see much of Orkney, but brother and sister have been here before. On arrival we first walk through the whole house. We get the bedroom the very rear of the "granny annex". We get in bed ASAP. It's one o'clock in the night and it’s been a long, long day.
 
We laden de koffers achterin, dat past gemakkelijk in die grote auto. Dan stappen we zelf in en door het donker rijden we naar het huisje. Wij zien nog niet veel van Orkney, maar gelukkig zijn broer en schoonzus hier al eerder geweest. Bij aankomst bekijken we eerst het huisje. Wij krijgen de slaapkamer helemaal achteraan in de ‘granny anexe’. Zo snel mogelijk stappen we in bed, het is al één uur in de nacht en het was een lange, lange dag.
 

2011 09 17o From Schiphol via Aberdeen to Orkney.
Van Schiphol via Aberdeen naar Orkney.


Website of the Aberdeen Maritime Museum.
 
Top 10 most dangerous jobs in the World.
 

donderdag 3 juli 2014

Museum of Lithography in Valkenswaard


Trip 2011 to Kempervennen Netherlands, day 7 (last day).
Thursday, May 5, 2011; Museum of Lithography in Valkenswaard.
 
Reisdagboek 2011, dag 7 (laatste dag).
Donderdag 5 mei 2011; Steendrukmuseum Valkenswaard.
 

2011 05 05a Old pictures about farm life.

In the afternoon we visit the Museum of Lithography in Valkenswaard, which is nearby. We first look at a movie that shows how the stone printing is carried out.
 ‘s Middags gaan we naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard, dat is lekker vlakbij. We kijken eerst naar een filmpje hoe het steendrukken in z’n werk gaat.
 

2011 05 05b A mold of stone with the map of Germany.

The museum shows how images were printed using stone molds.
Het museum laat zien hoe vroeger afbeeldingen gedrukt werden met behulp van steenmallen.

 

2011 05 05c Wallboard about arctic animals.

Then we look at all the display cases and examples. What is a lot to see!
Daarna bekijken we alle vitrines en voorbeelden. Wat is er veel te zien!
 

2011 05 05d Bed steam bath and other wraps.

In old textbooks and study books are such beautiful images; manufactured by lithography.
In oude schoolboeken en studieboeken staan zulke mooie afbeeldingen, die werden met steendruk vervaardigd.
 

2011 05 05e Advertisement for bicycle brand Fongers.

2011 05 05f Each company has its own letterhead.

And then there's the advertising material, both to hang on the wall and to use as letterheads.
En dan is er natuurlijk het reclamedrukwerk, zowel om aan de muur te hangen als voor briefhoofden.
 

2011 05 05g A textbook about provinces of the Netherlands.

A guide tells us that you can recognize lithography by the irregular structure, while modern colorprint has a very regular grid.
Een gids vertelt ons dat je steendruk kunt herkennen aan de onregelmatige structuur, terwijl moderne druk juist een heel regelmatig raster heeft.
 

2011 05 05h A cardboard theater to play with.

We also see images to play with, for example, cut out pictures, but also a real theater, which look like a little puppet show.
We zien ook afbeeldingen om mee te spelen, bijvoorbeeld knipplaatjes, maar ook een echt theater, dat eruit zien als een kleine poppenkast.
 

2011 05 05i Scrapbook Day 7 of Trip 2011 to Kempervennen.

There is a small shop with postcards for sale. I buy 10 beautiful cards for 8 euros. So I have a beautiful memory of this day..
Er is een klein winkeltje waar ook ansichtkaarten te koop zijn. Ik koop er 10 mooie kaarten voor 8 euro. Zo heb ik een mooie herinnering aan deze dag.

Website Museum of Lithography Valkenswaard NL.
 

donderdag 26 juni 2014

The Achelse Kluis


 
Trip 2011 to Kempervennen Netherlands, day 6.
Wednesday, May 4, 2011
Reisdagboek 2011, dag 6.
Woensdag 4 mei 2011; de Achelse Kluis.
 

2011 05 04a Achelse Kluis.

2011 05 04a Gate of the Achelse Kluis.

We may today choose where we go for a trip and we choose the Achelse Kluis at Leende. That is a monastery of St Benedict, a Cistercian monastery. After we parked the car, I take a few pictures of the gate.

Wij mogen vandaag kiezen waar we naar toe gaan voor een uitstapje en we kiezen De Achelse Kluis in Leende. Dat is een klooster van St Benedictus, een cisterciënzer klooster. Nadat we de auto’s geparkeerd hebben, maak ik direct een paar foto’s van de poort.
 

2011 05 04b Welcome Chapel.

We also look inside the Welcome Chapel.

Ook kijken we even binnen in de Onthaalkapel.
 

2011 05 04c Large courtyard.

Then we walk around the wall to another entrance that opens onto a large courtyard with a terrace. But first we visit the shop, it is a very large store filled with religious art of good quality.

Daarna lopen we om de muur heen naar een andere ingang die uitkomt op een grote binnenplaats met een terras. Maar allereerst bezoeken we de kunstwinkel, het is een heel grote winkel vol met religieuze kunst van goede kwaliteit.
 

2011 05 04d The many guises of Mary.

The first thing I see is a new book by Jo Claes, all Mary statues and images in the Low Countries. Well, I would, but I check out a little further. Everything is beautiful: cards, figurines, books. I pick a jar thyme cream, a pack of cards with lily of the valley and a few postcards.

Het eerste wat ik zie, is een nieuw boek van Jo Claes, over alle Mariabeelden en afbeeldingen in de Lage Landen. Tja, die wil ik wel, maar ik kijk eerst nog even verder. Alles is mooi: kaarten, beeldjes, boeken. Ik kies een potje tijmcrème, een pakje wenskaarten met lelietjes en een paar ansichtkaarten.
 

2011 05 04e The most important scenes in Christian art.

Back of the store, I see another book by Jo Claes, this is about religious art. For this book I had been looking for a while, so I take it to the cash desk. DH gives the first book (about Mary) to me for Mother's Day. Well, I'm very happy with it! And I promise not to whine, this holiday haha.

Achter in de winkel zie ik alweer een boek van Jo Claes, deze gaat over kerkelijke kunst. Naar dit boek was ik al een poosje op zoek, dus deze neem ik mee naar de kassa. DH geeft het Mariaboek aan mij voor Moederdag. Nou, daar ben ik heel blij mee! En ik beloof deze vakantie niet meer te zeuren, haha.
 

2011 05 04f    DH drinking a draft beer.

We sit on the terrace for a drink. In the sun, but the wind is blowing hard, making regular chairs suddenly tilted down or shift. The women choose juice and gentlemen a draft beer. Yummy!

We gaan op het terras zitten om wat te drinken. Lekker in de zon, maar het waait wel hard, waardoor schuin neergezette stoelen opeens rechtop gaan staan of verschuiven. De vrouwen kiezen vruchtensap en de heren een biertje van de tap. Lekker!
 

2011 05 04g   A collection of 92 Belgian beer labels.

Then we visit another store. Back in that store are a lot of beers and even more types of beer glasses. DH chooses a beer for his collection; it is in a crate with bottles of beer. That was lucky.

Daarna bezoeken we een andere winkel. Achter in die winkel staan heel veel soorten bier en nog meer soorten bierglazen. DH kiest een bierglas uit voor zijn verzameling; het zit in een kratje met flesjes bier. Mooi geregeld.
 
 

2011 05 04h Scrapbook Day 6 of Trip 2011 to Kempervennen.

Then we drive home where the coffee is ready. SIL is still a bit curious what I've bought. We show our purchases, I have books, cards and cream, brother has a CD of Hildegard of Bingen, SIL has a book by Leo Fijen and postcards, and elder sister also has a postcard.
I help cook dinner. We eat potatoes, cauliflower and a burger. The desert is a pancake cake. Mmm, that's another idea of cousin B which is so in love with desserts. At half past twelve everyone goes to bed. It was a beautiful day.

Dan rijden we naar huis waar de koffie al klaar staat, gezet door nichtje en haar vriend. Schoonzus is toch wel een beetje nieuwsgierig wat ik allemaal gekocht heb. We laten tijdens een souvenirrondje onze aanwinsten zien, ik heb boeken, crème en kaarten, broer heeft een cd van Hildegard van Bingen, schoonzus heeft een boek van Leo Fijen en ansichtkaarten, en oudste zus heeft ook een ansichtkaart.
Ik help met eten koken. We eten aardappels, bloemkool en een hamburger. Het toetje is een pannenkoekentaart. Mmm, dat is weer een idee van neef B die zo van toetjes houdt. Om half twaalf gaat iedereen naar bed. Het was een mooie dag. 
 
 

woensdag 18 juni 2014

Halfway through my winter rug with bands.


Now it's finally summer, I am constantly drawn to other activities. Yet I also have a few edges embroidered on my winter rug. The Christmas rug is already finished and hereinafter will follow rugs for spring, summer and fall.
 
Nu het eindelijk zomer is, word ik aldoor naar andere bezigheden getrokken. Toch heb ik ook nog wel een paar randjes geborduurd op mijn winterkleedje. Het kerstkleedje is al geborduurd en hierna volgen nog kleedjes voor lente, zomer en herfst.
 

2014 06 18a Randje 35-39.

It is difficult to make beautiful pictures of the dark blue fabric, so I've been a little experimenting. This is an edited photo which I've brightened up some colors. The details are clearly visible.
 
Het is moeilijk om mooie foto’s te maken van de donkerblauwe stof, dus ik ben een beetje aan het experimenteren geweest. Dit is een bewerkte foto waarin ik de kleuren wat opgehaald heb. De details zijn goed te zien.
 

2014 06 18b Randje 27-39.

If I fold the fabric to a narrow strip, the original colors are best preserved.
 
Als ik de lap opvouw tot een smalle reep blijven de oorspronkelijke kleuren nog het best bewaard.
 

2014 06 18c Randje 36-39.

Here I folded the fabric in width. Visible here are the last edges that are not finished yet.
 
Hier heb ik de lap in de breedte gevouwen. Zichtbaar zijn hier de laatste randjes die nog niet helemaal af zijn.
 

2014 06 18d Randje 27-39.

This is half of the rug. It is good to occasionally take a picture, because only now I see that a cross is forgotten. Never mind, next time I will have it repaired.
 
Dit is de helft van de lap. Het is goed om af en toe een foto te maken, want nu zie ik pas dat een kruisje is vergeten. Geeft niet, een volgende keer zal ik dat hersteld hebben.
 

2014 06 18e Randje 24 all around.

After 10 times trying finally a good photo where the whole rug is seen. It is to be a tablecloth measuring 100 x 35 cm. From the two short sides I embroider the edges toward the center until I've done about 40 cm. What comes in the middle? I think a pattern that has to do with the season. But what's going to be exactly is a surprise for myself.
 
Na 10 keer proberen eindelijk een goede foto waar de hele lap op te zien is. Het wordt een tafelkleedje van 100 x 35 cm. Vanaf de beide korte kanten borduur ik naar het midden toe de randjes totdat ik ca 40 cm gedaan heb. Wat er in het midden komt? Ik denk een figuurtje dat met het seizoen te maken heeft, maar wat het precies gaat worden, is voor mezelf ook nog een verrassing.

 

donderdag 12 juni 2014

Visit of the youngest family member


Trip 2011 to Kempervennen Netherlands, day 5.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
Tuesday, May 3, 2011; Visit of the youngest family member.

Look, here comes Karlijn. She is carried by her grandmother (DSIL) and her father (DC). She is allowed to sit at the breakfast table so we can see how all cheerful and sweet she is. She has a distinguished dress with stitching pleats.

We walk back to the other house to drink coffee and eat lunch. Tasty and very cozy. Everyone wants to hold Karlijn and play with her. But when she has had her bottle of nutrition, she must go to bed for an afternoon nap.

After Karlijn is awake again, we walk all together to the miniature golf course. We have a lot of fun with miniature golf, until half five. Then Karlijn, her father and her uncle have to leave for their journey home. DSIL, DH and I step into the park bus to do shopping. The others play for a bit on the miniature golf course. Back at the cottage we drink and the others also come back soon.

Hooray, we're doing a ladies hour again! DSIL cannot participate because it is her turn to cook. But youngest sister participates now, so we still have four people. While taking care of our hands, we can socialize again.

When eating the stories come loose while we enjoy Indonesian cuisine and yogurt dessert. We move from the dining area to the lounge area and the stories just go on. Youngest sister tells how the friendship started with two friends when they lived in rooms in the same dorm. The three musketeers they were called, and it's still a solid three-span, more than 40 years! We tell many more memories. Eldest sister starts every story with "do you know what is nice ..." and so we begin our stories with the same words. We laugh a lot, so the tears are rolling down our cheeks. My, my, this is really old-fashioned fun!

The coffee runs out. I write in my journal: "It is now a quarter past eleven, and I go to bed."
 

Photos (8).

2011 05 03a Baby girl being hugged by her father.

2011 05 03b Baby girl being hugged by her uncle.

2011 05 03c Baby girl being fed by her great-aunt.

2011 05 03d Baby Girl with her aunt.

2011 05 03e Baby Girl with sunglasses.

2011 05 03f Everyone's attention to baby girl.

2011 05 03g Playing on the miniature golf course.

2011 05 03h Scrapbook Day 5 or Trip 2011 to Kempervennen Netherlands.


 Reisdagboek 2011, dag 5.
Dinsdag 3 mei 2011; Karlijn komt op bezoek.
 
Dinsdag 3 mei 2011; Bezoek van het jongste familielid.

Kijk, daar komt Karlijn aan. Ze wordt gedragen door haar oma (schoonzus) en haar vader (neef). Ze mag op de ontbijttafel zitten zodat we allemaal kunnen zien hoe vrolijk en lief ze is. Ze heeft een deftig jurkje aan met stikplooitjes erin.

We lopen mee naar het andere huisje om koffie te drinken en te lunchen. Lekker en heel gezellig. Iedereen wil Karlijn vasthouden en met haar spelen. Maar als ze haar voeding heeft gehad, moet ze naar bed voor een middagdutje.

Nadat Karlijn weer wakker is, lopen we met z’n allen naar de midgetgolfbaan. Daar hebben we weer veel plezier met midgetgolf, totdat het half vijf is. Dan moeten Karlijn, haar vader en haar oom vertrekken voor hun reis naar huis. Schoonzus, DH en ik stappen in de parkbus om boodschappen te doen. De rest gaat verder met midgetgolf. Weer terug in het huisje drinken we wat en de anderen komen ook al snel terug.

Hoera, we houden weer een vrouwenuurtje! Schoonzus kan niet meedoen omdat het haar beurt is om te koken. Maar jongste zus doet nu mee, zodat we toch met z’n vieren zijn. Tijdens het verzorgen van onze handen kunnen we weer gezellig klessebessen.

Bij het eten komen de verhalen pas goed los, terwijl we genieten van Indonesische gerechten en een yoghurttoetje. We verhuizen van de eethoek naar de zithoek en de verhalen gaan gewoon verder. Jongste zus vertelt hoe de vriendschap met twee vriendinnen is begonnen, toen ze op kamers woonden in hetzelfde studentenhuis. De drie musketiers werden ze genoemd en het is nog steeds een hecht driespan, al meer dan 40 jaar! We halen nog veel meer herinneringen op. Oudste zus begint elk verhaal met ‘weet je wat ook leuk is…’ en dat doen wij dan ook maar. We lachen er ook heel veel bij, zodat de tranen over onze wangen rollen. Tjonge, jonge, dit is echt ouderwets gezellig!

De koffie is ondertussen op. Ik schrijf in mijn reisjournaal: “Het is nu kwart over elf en ik ga naar bed”.