Park Berg en Bos, Apeldoorn

Park Berg en Bos, Apeldoorn
Prachtig uitzicht op park Berg en Bos

zaterdag 11 april 2015

Lettermonth, week 4.


2015 02 21 Lettermonth 19 Plakdagboek dag 19
2015 02 21 Lettermonth Day 19 Brief naar vriendin.
 
Another friend sends me occasional homemade cards. She will be happy that I send her a letter.
 
Een andere vriendin stuurt me af en toe een zelfgemaakt kaartje. Ze zal blij zijn dat ik haar een brief stuur.
 
 
2015 02 23 Lettermonth 20 Plakdagboek dag 20

2015 02 23 Lettermonth Day 20 Kaart naar Ukraine.

And my next post crossing card go to ... Tina in Ukraine. She lives in western Ukraine, far from the war zone. She's only a few months engaged in postcrossing and she would like to learn about other countries. That'll be all right, Tina.
En mijn volgende postcrossing kaart gaan naar… Tina in Ukraïne. Ze woont in het westen van Ukraïne, ver van het oorlogsgebied. Ze is pas een paar maanden bezig met postcrossing en ze wil graag wat leren over andere landen. Dat komt wel goed, Tina.

 

2015 02 24 Lettermonth 21 Plakdagboek dag 21

2015 02 24 Lettermonth Day 21 Brieven naar brussen

We will go out one weekend with siblings. It's my turn to come up with a program. Once completed, I send it to them in a nice envelopes.
We zullen een weekend uitgaan met broer en zussen. Het is mijn beurt om een programma te bedenken. Als dat klaar is, stuur ik het in een mooie envelop naar ze toe.

 

2015 02 25 Lettermonth 22 Plakdagboek dag 22

2015 02 25 Lettermonth Day 22 Kaart naar nicht.

We have another family member celebrating her birthday. I choose for her a beautiful card with pansies.
We hebben weer een jarige in de familie. Voor haar kies ik een mooie kaart met viooltjes uit.

 

2015 02 26 Lettermonth 23 Plakdagboek dag 23

2015 02 26 Lettermonth Day 23 Brief naar neef en nicht.

Half of my family still lives in Scheveningen, where my parents and grandparents were born. Today I send a letter to a nephew and niece with which we have contact with.
De helft van mijn familie woont nog in Scheveningen, waar mijn ouders en grootouders geboren zijn. Vandaag stuur ik een brief naar een neef en nicht waar we nog contact mee hebben.

 

2015 02 27 Lettermonth 24 Plakdagboek dag 24

2015 02 27 Lettermonth Day 24 Kaart naar vriendin.

I already send a postcard from Scheveningen to a good friend in Drenthe. So she can see where we are going this weekend.
Naar een goede vriendin in Drenthe stuur ik een kaart van Scheveningen die ik nog heb liggen.

 

2015 02 28 Lettermonth 25 Plakdagboek dag 25

2015 02 28 Lettermonth Day 25 Kaart naar penvriendin.

The last postcard of this Lettermonth 2015 I send to a pen pal. It shows a chick to celebrate spring.
De laatste kaart van deze Lettermonth 2015 stuur ik naar een penvriendin. Een kuiken om de lente te vieren.

zondag 8 maart 2015

Lettermonth, week 3


2015 02 13 Lettermonth Plakdagboek dag 12.

2015 02 13 Lettermonth Day 12 Card to oldest sister.

My oldest sister makes cards for all birthdays in the family. Only, she cannot write the addresses. I add three address labels to my card in the envelope, for the family birthdays in March.
Mijn oudste zus maakt kaartjes voor alle jarigen in de familie. Alleen kan ze niet meer zelf de adressen schrijven. Ik doe 3 adresstickers bij mijn kaart in de envelop, voor de verjaardagen in maart.

 

2015 02 14 Lettermonth Plakdagboek dag 13.

2015 02 14 Lettermonth Day 13 card to cousin and family.

From the magazine Flow I get occasionally beautiful postcards or pictures with which I sure can make happy a cousin, or else his wife and daughter.
Bij het tijdschrift Flow krijg ik af en toe mooie ansichtkaarten of plaatjes. Daar kan ik wel een neef blij mee maken, of anders zijn vrouw en dochter.

Website Flow Magazine English, Dutch.
 
 

2015 02 16 Lettermonth Plakdagboek dag 14.

2015 02 16 Lettermonth Day 14 Card to USA.

And my next Postcrossing card goes to... Kate in Virginia, USA. I choose for her a card from Geertje Aalders, who makes such beautiful paper cutting. In Westerbork is a museum of paper cutting where you can see a lot more beautiful things.
En mijn volgende Postcrossing kaart gaat naar… Kate in Virginia, USA. Ik kies voor haar een kaart van Geertje Aalders, die zulke mooie papierknipkunst maakt. In Westerbork is een museum voor papierknipkunst waar heel veel meer moois te zien is.
Wikipedia about paper cutting.
Museum van papierknipkunst in Westerbork.
 

2015 02 17 Lettermonth Plakdagboek dag 15.

2015 02 17 Lettermonth Day 15 Card to nephew.
I send a birthday card to a nephew. For birthdays I always have stock greeting cards at home, without quote or other text, so I can always write an appropriate message. The quote right is more for myself. "The only way to have time is to take time."
Ik stuur een kaart naar een jarige neef. Voor verjaardagen heb ik altijd een voorraad wenskaarten in huis, zonder quote of andere tekst, zodat ik altijd een toepasselijke boodschap kan schrijven. De quote hiernaast is meer voor mezelf. “De enige manier om tijd te hebben is tijd te nemen.”

 

2015 02 18 Lettermonth Plakdagboek dag 16.

2015 02 18 Lettermonth Day 16 Card to cousin and family.

Sometimes I miss the children's pictures from the past, as in the Little Golden Books. The cards from Kinderpostzegels were also very nice. I send a modern children's card to a young family. Hopefully they enjoy it as much as I did myself before.
Soms heb ik heimwee naar de kinderplaatjes van vroeger, zoals in de Gouden Boekjes. Ook de kaarten van Kinderpostzegels waren erg mooi. Ik stuur een moderne kinderkaart naar een jong gezin. Hopelijk genieten ze er net zo van als ik zelf vroeger deed.

Wikipedia about Little Golden Books, and Gouden Boekjes.
 
Website  about Stamps for child care, and Kinderpostzegels.

 
 

2015 02 19 Lettermonth Plakdagboek dag 17.

2015 02 19 Lettermonth Day 17 Card to friend.

It's always nice to congratulate a dear friend with her birthday. She lives far away, so I send my congratulations on a card to her.
Het is altijd fijn om een lieve vriendin te feliciteren met haar verjaardag. Ze woont ver weg, dus ik stuur mijn gelukwens in een kaart naar haar toe.

 

2015 02 20 Lettermonth Plakdagboek dag 18.

2015 02 20 Lettermonth Day 18 Letter to friend.

Another friend has lost her husband two years ago, and I hear nothing from her. Would it be fine with her? I send her a nice letter to cheer her up.
Een andere vriendin heeft 2 jaar geleden haar man verloren en ik hoor maar niets van haar. Zou het wel goed gaan met haar? Ik stuur haar een mooie brief om haar wat op te vrolijken.

zondag 15 februari 2015

Lettermonth, week 2


2015 02 05 Lettermonth 05 day 5.

2015 02 05 Lettermonth Day 05 card to neighbor Els.

We live in a nice neighborhood in Arnhem and it turns out one of the neighbors to be sick. I quickly get a card from my stash for her. There is no need for a stamp: we'll throw it through her mail box.

We wonen in een gezellige buurt in Arnhem en nu blijkt een van de buurvrouwen ziek te zijn. Ik haal snel een kaart uit mijn voorraad voor haar. Er hoeft geen postzegel op: we gooien hem zelf wel door haar brievenbus.

 

2015 02 06 Lettermonth 06 day 6.

2015 02 06 Lettermonth Day 06 card to Rift.

I met my penpal Rift Vegan through postcrossing. She lives in Oregon USA and she likes, like me, nature, animals, plants and taking pictures. She makes her own postcards from own photographs. Through her I met the Copic Ciao markers with which I have decorated this page. The pens have a flexible point, as a brush. The ink goes through this thick paper, so I must lay strips of card beneath. There are 130 or more colors, very beautiful. But yeah, a little expensive. I now have 25 colors.

Mijn penvriendin Rift Vegan heb ik via postcrossing leren kennen. Ze woont in Oregon USA en ze houdt net als ik van de natuur, dieren, planten en fotograferen. Zij maakt zelf haar ansichtkaarten van eigen foto’s. door haar heb ik de Copic ciao markers leren kennen waarmee ik deze bladzijde heb versierd. De stiften hebben een flexibele punt, als een kwastje. De inkt gaat door dit dikke papier heen; ik heb er kartonnetjes onder gelegd. Er zijn wel 130 of meer kleuren, heel mooi. Maar ja, een beetje duur. Ik heb er 25.

Website Copic

 

2015 02 07 Lettermonth 07 day 7.

2015 02 07 Lettermonth Day 07 card to neighbor Denise.

The dearest neighbors of the country live by chance with us in our street. I wonder: would they know that themselves? I write it to them on a postcard.

De liefste buren van het land wonen toevallig bij ons in de straat. Zouden ze dat zelf wel weten? Ik schrijf het ze op een kaartje.

Website Ouderenhulp

 

2015 02 09 Lettermonth 08 day 8.

2015 02 09 Lettermonth Day 08 Postcrossing card to Indonesia.

I ask again an address from postcrossing. My card goes to ... Indonesia! The website keeps the statistics and it appears that I have received three cards from Indonesia and only one I’ve sent. Post Crosser Ratna has regional dress on her wish list. I pick a card from an Urk girl from my stash.

Ik ga weer een adres opvragen bij Postcrossing. Mijn kaart gaat naar… Indonesie! De website houdt de statistieken bij en het blijkt dat ik 3 kaarten uit Indonesie heb ontvangen en nog maar één er naar toe heb gestuurd. Postcrosser Ratna heeft o.a. streekdracht op haar wenslijstje staan. Ik kies een kaart van een Urks meisje uit mijn voorraad.

Website Postcrossing.

 

2015 02 10 Lettermonth 09 day 9.

2015 02 10 Lettermonth Day 09 card to Rian and Berry.

My niece was married three months ago. Enough reason to send them a card. Congratulations!

Mijn nichtje is 3 maanden geleden getrouwd. Genoeg reden om ze een kaart te sturen. Gefeliciteerd!

Website The Toymaker, Valentine’s Day.

 

2015 02 11 Lettermonth 10 day 10.

2015 02 11 Lettermonth Day 10 card to Hans and Marieke.

We have a large family and always plenty of addresses to send cards to. But I only have one "dignified cousin” and to him and his family goes this card.

We hebben een grote familie en dus altijd genoeg adressen om kaartjes naar toe te sturen. Maar ik heb maar één ‘waarde neef’ en daar gaat dit kaartje naar toe.

Stationery purchased March 25, 2010 GlamisCastle, UK.

Postpapier gekocht 25 maart 2010 Glamis Castle, UK.

 

2015 02 12 Lettermonth 11 day 11.

2015 02 12 Lettermonth Day 11 card to Frens.

Two of our cousins ride more on a bike than in a car. Since a snail mail card fits perfectly. Snailmail = snail mail, paper therefore, no email.

Twee van onze neven rijden vaker/ meer op de fiets dan in een auto. Daar past een snailmail kaartje wel bij. Snailmail = slakkenpost, op papier dus, géén e-mail.

zondag 8 februari 2015

Lettermonth, week 1


 
 
2015 02 01a Lettermonth Day 01

2015 02 01b Lettermonth 01

I participate in "A month of Letters" and my first card goes to Jannie. We lost touch a bit, but fortunately we are still friends on Facebook. She asked me recently for my address and there is no nicer way to send it to her then by paper mail. Of course with a written message and also a very small address book. Website.

Ik doe mee met “A month of Letters” en mijn eerste kaartje gaat naar Jannie. We zijn elkaar een beetje uit het oog verloren, maar gelukkig zijn we nog wel vriendjes op Facebook. Ze vroeg me laatst om mijn adres en er is geen leukere manier om dat naar haar toe te sturen dan per brievenpost. Natuurlijk met een krabbel erbij en ook een heel klein adresboekje. Website (Engels).

 

2015 02 02a Lettermonth Day 02


2015 02 02c Lettermonth 02

From August 2010 I am active in postcrossing. For 4½ years I have sent and received more than 500 postcards. When requesting an address it is always a surprise where your postcard has to go, preferably to a distant and strange land ... Ha, my card goes to Kathleen in neighboring Germany. She would like to see some of my town or region. I choose a pancake house in Gelderland province.

Vanaf augustus 2010 doe ik mee met postcrossing. In de loop van 4 ½ jaar heb ik meer dan 500 ansichtkaarten verzonden en ontvangen. Bij het opvragen van een adres is het altijd een verrassing waar je kaart naar toe moet, liefst naar een ver en vreemd land… Ha, mijn kaart gaat naar Kathleen in Duitsland. Ze wil graag wat van mijn stad of streek zien. Ik kies voor een pannenkoekenhuis in Gelderland.

 

2015 02 03a Lettermonth Day 03


2015 02 03b Lettermonth 03

A friend of hubby has moved, so that deserves a greeting card. On the way to the bookstore, I think about the topic on the card. Undoubtedly it will be a birdhouse or maybe a castle. But no, the most beautiful greeting card shows a key for the new house. A key is actually a magical object with which you can open or close a whole world.

Een vriend van manlief is verhuisd, dus dat verdient een kaartje. Onderweg naar de boekhandel bedenk ik het onderwerp voor de kaart. Dat wordt vast een vogelhuisje of juist een kasteel. Maar nee hoor, op de mooiste kaart staat een sleutel, voor het nieuwe huis. Een sleutel is eigenlijk een magisch voorwerp waarmee je een hele wereld kunt openen of afsluiten.

 

2015 02 04a Lettermonth Day 04


2015 02 04b Lettermonth 04

I write a letter to my dear friend Marja. For the first time in years! Before the email era began, we wrote each other long letters, we simply used A4 ring binder paper. We both still preserve full ring binders with letters. Now the letters flow has dried up to a few cards a year and occasionally a long email. But I do not print emails, letters and cards I keep in boxes. It's always nice to read them again on a dull day.

Ik schrijf een brief aan mijn lieve vriendin Marja. Voor het eerst sinds jaren! Voordat het e-mailtijdperk begon, schreven we elkaar lange brieven, gewoon op A4-ringbandpapier. We hebben allebei nog mappenvol van. Nu is de brievenstroom opgedroogd tot enkele wenskaarten per jaar en af en toe een lange e-mail. Maar e-mails bewaar ik niet en brieven en kaarten wel. Altijd fijn om op een saaie dag nog eens te lezen.