Park Berg en Bos, Apeldoorn

Park Berg en Bos, Apeldoorn
Prachtig uitzicht op park Berg en Bos

zaterdag 13 december 2014

Open Air Museum Ootmarsum; part 2.


The houses and farms of the Open Air Museum of Ootmarsum show how the people lived a hundred years ago.
In de huizen en boerderijen van het Openluchtmuseum van Ootmarsum is te zien hoe de mensen daar honderd jaar geleden leefden.
 

At this coal furnace was cooked. There is a kettle and an iron on it.
Op dit kolenfornuis werd gekookt. Er staat een waterketel op en een strijkijzer.

 

This large stove heated a church building.
Deze grote kachel verwarmde een kerkgebouw.

 

 
All the pots with home canned foods to get through the winter.
Allerlei potten met ingemaakt voedsel om de winter door te komen.

 

Alampetstel” consisting of a water jug, washtub, comb container and soap dish. The “lampetstel” is the precursor of the washbasin. When there was no running water, we used the “lampetstel” in the bathroom or bedroom to wash.
Een lampetstel van waterkan, waskom, kammenbakje en zeepbakje. Het lampetstel is de voorloper van de wastafel. Toen er nog geen stromend water was, gebruikte men het lampetstel in de bad- of slaapkamer om zich te wassen. Wikipedia.

 

A cradle for the youngest family member.
Een wiegje voor het jongste gezinslid.

 

Another crib. This crib has a curtain.
Een andere wieg. Deze wieg heeft een gordijntje.

 

A clock with a horse on top! My grandparents had the same clock! The horses clock is a clock with a striking ornament on top of a wooden horse that was popular around the Fin de siècle about 1900.
 
Een paardjesklok! Mijn grootouders hadden eenzelfde klok! De paardjesklok is een klok met als opvallend ornament een houten paard bovenop die populair was rond het Fin de siècle omstreeks 1900. Wikipedia.
 

 
A butter churn to churn milk.
Een boterkarnton om melk te karnen.

 

An old sewing machine.
Een oude trapnaaimachine.

 

 
Cottage industries such as weaving home for the manufacturer, remained in existence until the 20th century. The home weavers did this on behalf of textile traders, who were named manufacturers in this region. Wikipedia.
De huisnijverheid, zoals het thuis weven voor de fabrikant, bleef nog tot in de 20ste eeuw bestaan De huiswevers deden dit in opdracht van textielhandelaren, die in deze regio fabrikeurs werden genoemd. Wikipedia.

zondag 7 december 2014

Open Air Museum, Openluchtmuseum in Ootmarsum.


There is a busy trying time behind me, without energy for blogging or blog reading. But from now on I'm going to continue with fresh courage.
Ik heb een drukke enerverende tijd achter de rug, zonder energie voor bloggen of bloglezen. Maar vanaf nu ga ik met frisse moed weer verder.
 
On Friday, November 21, 2014 we were with the six of us (brother-sisters) to the Open Air Museum in Ootmarsum.
Op vrijdag 21 november 2014 zijn we met z’n zessen (broer-en-zussen) naar het Openluchtmuseum in Ootmarsum geweest.


 

It's a beautiful sunny day. Yet on this day late in the season there are but few visitors in the park.
Het is een prachtige zonnige dag. Toch zijn er op deze werkdag laat in het seizoen maar weinig bezoekers in het park.

 

An exhibition of Christmas pieces will be there in a few weeks. Everything is made from natural materials.
Er zal een expositie van kerststukken zijn over een paar weken. Alles wordt gemaakt van natuurlijke materialen.

 

Many Christmas pieces are almost finished.
Veel kerststukken zijn al bijna afgewerkt.

 

The second angel's wings are not finished yet.
Van de tweede engel zijn de vleugels nog niet af.

 

These stars hang as decoration in an old smithy.
Deze sterren hangen als versiering in een oude smidse.  

 

This Christmas piece has already gotten a spot outside.
Dit kerststuk heeft al een plekje buiten gekregen.

 

An old barn is decorated with a Christmas tree made of wood.
Een oude schuur is versierd met een kerstboom van hout.
 

A cornucopia on a picnic table.
Een hoorn van overvloed op een picknicktafel.

 

Christmas decorations on a half-timbered house.
Kerstversiering op een vakwerkhuis.

 

Christmas decorations on a wooden barn.
Kerstversiering op een houten schuur.

 
Merry Christmas to all of you!

 

woensdag 5 november 2014

Skara Brae and Skail House


(Nederlandse tekst direct onder de Engelse tekst / Dutch text below)

 

2011 09 19a View at breakfast.
Uitzicht bij het ontbijt.

Monday, September 19, 2011; Skara Brae and Skail House.
Maandag 19 september 2011; Skara Brae en Skail House.
 
At half past seven I get up and I take a shower in the family-bathroom and 8:35 pm I'm ready for breakfast. Again sociable with six of us at the breakfast table.

Om half acht sta ik op en ik ga douchen in de family-bathroom en om 8:35 uur ben ik klaar voor het ontbijt. Weer gezellig met ons zessen aan de ontbijttafel.

 

2011 09 19b Dropping our postcards.
We posten onze kaarten.

We set off. First to Kirkwall, to Tesco, the post office (where we buy stamps and drop our cards in the posting box), a shop for rope (for youngest sister) and the tourist information (where I buy a packet coloring books).

We gaan op pad. Eerst naar Kirkwall, naar de Tesco, het postkantoor (waar wij postzegels kopen en onze kaarten posten), een winkel voor touw (voor jongste zus) en de tourist information (waar ik een pakketje kleurboeken koop).

 

2011 09 19c Welcome to Skara Brae.
Welkom op Skara Brae.

Then to Skara Brae and we first take coffee with sandwiches. We watch a movie and a reconstructed model and an exhibition that has interactive games. Oldest sister, SIL and I take turns building with pieces a prehistoric pot until it is finished. I love the fun, educational things they always have in the UK.

Dan naar Skara Brae en daar nemen we eerst koffie met sandwiches. We bekijken een filmpje en een nagebouwd model en een expositie die interactieve spelletjes heeft. Oudste zus, schoonzus en ik bouwen om de beurt een stukje aan een prehistorische pot totdat die klaar is. Wat bedenken ze hier toch altijd leuke, leerzame dingen.

 

2011 09 19d One of the earliest buildings in Skara Brae.
Een van de eerste gebouwen in Skara Brae.

Along a timeline of important events are tiles placed, going back in time. Oldest sister reads the years and so we come to the remains of a prehistoric village. How beautiful! It actually looks quite cozy.

Langs een tijdpad zijn tegels met belangrijke gebeurtenissen geplaatst, teruggaand in de tijd. Oudste zus leest de jaartallen en zo komen we bij de restanten van een prehistorisch dorp. Wat mooi! Het ziet er eigenlijk best gezellig uit.

 

2011 09 19e Drawn impression of a Stone Age village.
Getekende impressie van een dorp in de Steentijd.

 

2011 09 19f Walk to the beach.
Wandeling naar de kust.
Photo Anneke de Jong.

And behind that you can walk towards the beach. That leaves younger sister not to be outdone and I go with her. What beautiful here! We walk until we see an opportunity to walk back up. We see no family, not even in the museum or in the car. We just call them.

En daar weer achter kan je naar het strand toe. Dat laat jongste zus natuurlijk niet op zich zitten en ik houd haar gezelschap. Wat is het hier mooi! We lopen totdat we een gelegenheid zien om weer naar boven te lopen. Geen familie meer te zien, ook niet bij het museum of bij de auto. Dan maar even bellen.

 

2011 09 19g To Skail House.
Naar Skail House.

We should go to Skail House, they say, so we do and we see the family again. The Skail House is very beautiful. You can also take pictures of all those beautiful things. We all are snooping around. I buy a puffin sticker and I see color books containing Celtic animal motifs and stained-glass windows. We go back to Skara Brae to drink. Here we go again at the shop. DH buys a beautiful pin of Skara Brae for me.

We moeten naar Skail House gaan, zeggen ze, dus dat doen we en daar zien we de familie weer terug. Ook het Skail House is heel mooi om te bekijken. Je mag ook foto’s maken van al die mooie spullen. Wij snuffelen allemaal rond. Ik koop er een sticker van papegaaiduiker en ik zie daarna nog kleurboeken van Keltische diermotieven en van glas-in-lood ramen. We gaan terug naar Skara Brae om wat te drinken. Daar gaan we nog eens naar het winkeltje. DH vindt er een mooie pin van Skara Brae voor mij.

 

2011 09 19h Secret storage behind a bookcase.
Geheime bergruimte achter een boekenkast.

In Skail House is a bookcase with a movable part. Who wants to see more, look at this website.

In Skail House is een boekenkast met een beweegbaar deel. Wie meer wil zien, kijkt op deze website.

 

2011 09 19i A beautiful sampler in Skail House.
Een prachtige merklap in Skail House.

Then we get in the car and drive home. We show our souvenirs. Meanwhile, we have become so strict with this ritual that you cannot show what you have purchased. Even some people make purchases very secretly when no one is looking. Brother bought a CD and we listen to the music. Youngest sister and I start to dance along with the music, but we soon get tired. We join oldest sister at the big kitchen table and we choose all three a sheet from the church windows book to color. We brought markers from home and we are coloring for an hour. We love it so much! We enjoy it.

Dan stappen we in de auto en rijden naar huis. We houden een souvenirrondje. Ondertussen zijn we zo streng geworden met dit ritueel dat je van tevoren niet mag laten zien wat je gekocht hebt. Zelfs doen sommige mensen de aankopen heel stiekem als er niemand kijkt. Broer heeft een cd’tje gekocht, wat hij nu laat horen. Eerst dansen jongste zus en ik mee met de muziek, maar natuurlijk houden we dat niet lang vol. We gaan bij oudste zus aan de grote keukentafel zitten en we kiezen alle drie een plaat uit het kerkramenboek om te kleuren. We hebben viltstiften van thuis meegenomen en we zitten wel een uur te kleuren. We vinden het zo gezellig! We genieten ervan.

 

2011 09 19j Sunset in Harefields.
Zonsondergang in Harefields.

Website Harefields.

If you must lay table, the drawing stuff has to go. We eat a dish of cod, green beans and cherry tomatoes, and thereby mashed sweet potatoes. The dessert was syrup sponge pudding, tasting again so good. Sister in law makes coffee. In the evening we write in our family journal and we cut pretty pictures from the flyers to stick with it.

Als er tafel gedekt moet worden, moeten de tekenspullen aan de kant. We eten een ovenschotel van kabeljauw, sperziebonen en cherrytomaatjes, en daarbij puree van zoete aardappels. Het toetje was syrup sponge pudding, ook al weer zo lekker. Schoonzus zet koffie. ’s Avonds schrijven we in ons familieplakboek en we knippen mooie plaatjes uit de folders om erbij te plakken.

 

 

2011 09 19k Scrapbook.
Plakboek.

Trip 2011 to Orkney in Scotland, day 3.
Reis 2011 naar Orkney, Schotland, dag 3.
 
 


woensdag 29 oktober 2014

My spring rug is finished


Dutch text below / Nederlandse tekst direct onder de Engelse tekst.
 

2014 10 29a The table runner for spring. De tafelloper voor de lente.

This is the third table runner in a series of five. All table runners have the same size: 34x100 cm. I embroidery from both short sides about 40 cm to the middle.

Dit is de derde tafelloper in een serie van vijf. Alle tafellopers hebben dezelfde maat: 34x100 cm. Ik borduur vanaf beide korte kanten ca 40 cm naar het midden.

 

2014 10 29b One half of the spring runner. Een helft van het lentekleedje.

Bands 43 to 70 are up there, except band 59 which I keep for the next rug. These are all patterns of "Randje per Week 2014", a project of Atelier Soed Idea.

Randje 43 t/m 70 staan er op, behalve randje 59, die bewaar ik voor het volgende kleedje. Het zijn allemaal patronen van “Randje per Week 2014”, een project van Atelier Soed Idee.

 

2014 10 29c. A close up of the bands. De randjes van dichtbij.

I have used DMC floss in the colors 905 (4x), 906 (4x), 907 (2x), 307 (1x), 445 (1x).

Ik heb DMC splijtgaren gebruikt in de kleuren 905 (4x), 906 (4x), 907 (2x), 307 (1x), 445 (1x).

 

2014 10 29d. The spring rug is finished. Het lentekleedje is af.

I started on July 9, 2014 and finished off on 28 October 2014. I first made the hem, so the rug right now is already finished. I needed to do just ironing and see this: finished.

Ik ben begonnen op 9 juli 2014 en het is afgemaakt op 28 oktober 2014. Ik heb als eerste de zoom gemaakt, zodat is het kleedje nu meteen al afgewerkt is. Ik hoefde alleen even te strijken en zie zo: klaar.

 

2014 10 29e. The table runner for Christmas. De tafelloper voor Kerstmis.

This is the first table runner from the series. It is part of the Christmas decorations.

Dit is de eerste tafelloper uit de serie. Het hoort bij de kerstversiering.

 

2014 10 29f. The bands of the Christmas runner. De randjes van het kerstkleed.

I have embroidered bands 1 to 26 on this rug.

Op dit kleedje heb ik randjes 1 to 26 geborduurd.

 

2014 10 29g. The Christmas rug is finished. Het kerstkleedje is af.

I started on January 15, 2014 and it was completed on March 28, 2014.

Ik ben begonnen op 15 januari 2014 en het is afgemaakt op 28 maart 2014.

 

2014 10 29h. The table runner for the winter. De tafelloper voor de winter.

This is the winter runner, with bands 27 to 42.

Dit is het winterkleedje, met randjes 27 t/m 42.

 

2014 10 29i. The winter rug is finished. Het winterkleedje is af.

I started on March 28, 2014 and it was completed on July 5, 2014.

Ik ben begonnen op 28 maart 2014 en het is afgemaakt op 5 juli 2014.

 

2014 10 29j. Three table runners. Drie tafellopers.

Three table runners are finished. Remain to be made two rugs, one for summer and one for fall.

Drie tafellopers zijn nu af. Er moeten nog twee gemaakt worden, eentje voor de zomer en eentje voor de herfst.

Website Atelier Soed Idee (English)

Website Atelier Soed Idee (Nederlands)
 
Website Randje per Week (Ned/Eng)

woensdag 22 oktober 2014

My Quotes Journal


Dutch text below / Nederlandse tekst direct onder de Engelse tekst.


 

2014 10 20a My Quotes Journal. Mijn citatendagboek.
 
In 1989 I saw at the sale this lovely little book lying in a bookstore. It looks so beautiful, bound in a hard cover and a padlock on it. Of course I bought it, though I did not know exactly what I would do with it. On April 10, 1989 I wrote the first post in it, a beautiful sentence from a magazine, and I continue to do so to this day.
In 1989 zag ik bij de uitverkoop in een boekhandel dit mooie boekje liggen. Het ziet er zo mooi uit, gebonden in een hard kaft en een hangslotje eraan. Natuurlijk heb ik het gekocht, al wist ik niet meteen wat ik ermee zou doen. Op 10 april 1989 schreef ik het eerste bericht erin, een mooie zin uit een tijdschrift, en dat ben ik blijven doen tot op de dag van vandaag.

 

2014 10 20b Page 38

I picked out a couple of pages that I want to show. This message is from November 1989, when I was very engrossed in the books by Wayne Dyer. I learned a lot of his books.
Ik heb een paar bladzijden uitgezocht die ik wil laten zien. Dit bericht is van november 1989, toen ik erg verdiept was in de boeken van Wayne Dyer. Ik heb veel geleerd van zijn boeken.
 
Being young is a fault which improves daily. Swedish Proverb.
Jong zijn is een fout die dagelijks verbetert. Zweedse Gezegde.
 
Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I’d be a silly so and so, if I should ever let it go. Wayne Dyer.
Het leven is mooi, zolang ik zelf aan de touwtjes trek. Het zou een domme streek van me zijn ze ooit te laten schieten. Wayne Dyer.

 

2014 10 20e. Page 133

In 1999 (10 years later) I arrived at page 133. Sometimes, when I see an interesting part in a magazine, which is not too big, I cut it out and I stick it in my quotes journal.
In 1999 (10 jaar later) ben ik op bladzijde 133 aangekomen. Soms, als ik een interessant stukje in een tijdschrift zie wat niet al te groot is, knip ik het uit en plak ik het in mijn citatendagboek.
 
Do not protect yourself by a fence, but rather by your friends. Czech Proverb.
Bescherm jezelf niet door een hek, maar eerder door je vrienden. Tsjechisch spreekwoord.
 
A winner says, ‘Let’s find out. A loser says, ‘Nobody knows’.
When a winner makes a mistake, he says ‘I was wrong’. When a loser makes a mistake, he says, ‘It wasn’t my fault’.
A winner works harder than a loser and has more time. A loser is always ‘too busy’ to do what is necessary.
A winner goes through a problem. A loser goes around it, and never gets past it.
A winner makes commitments. A loser makes promises.
A winner says, ‘I’m good, but not as good as I ought to be’. The loser says, ‘I’m not as bad as a lot of other people’.
A winner listens. A loser just waits until it’s his turn to talk.
A winner explains. A loser explains why.
 
Een winnaar zegt: 'Laten we eens kijken. Een verliezer zegt: 'Niemand weet dat'.
Als een winnaar een fout maakt, zegt hij: 'Ik had het mis'. Wanneer een verliezer een fout maakt, zegt hij: 'Het was niet mijn schuld'.
Een winnaar werkt harder dan een verliezer en heeft meer tijd. Een verliezerheeft het altijd te druk' om te doen wat nodig is.
Een winnaar doorloopt een probleem. Een verliezer gaat er omheen, en komt er nooit voorbij.
Een winnaar doet toezeggingen. Een verliezer doet beloften.
Een winnaar zegt: 'Ik ben goed, maar niet zo goed als ik zou moeten zijn'. De verliezer zegt: 'Ik ben niet zo slecht als een heleboel andere mensen'.
Een winnaar luistert. Een verliezer wacht tot het zijn beurt is om te praten.
Een winnaar legt uit. Een verliezer legt uit waarom.

 

2014 10 20g Back

This book is packed with the latest post in June 2005. Then I started my second notebook, because I no longer want to miss my quotes journal. That's what I might tell you more about in a future post.
Dit boekje is nu vol met het laatste bericht op juni 2005. Daarna ben ik aan mijn tweede notitieboek begonnen, want ik wil mijn citatendagboek niet meer missen. Daarover vertel ik misschien in een volgend bericht.
 
The time is bound to come in every girl’s life when she has secrets which she does not even want to share with her best friend. How wonderful it is then to be able to confide ones joys and sorrows, dreams and longings, in a diary.
On each page of this diary you will find a humorous or profound saying on the subject of friendship and love.
De tijd zal onvermijdelijk komen in het leven van elk meisje, dat ze geheimen heeft die ze niet eens wil delen met haar beste vriendin. Hoe heerlijk is het dan om die vreugde en verdriet, dromen en verlangens toe te kunnen vertrouwen aan een dagboek.
Op elke pagina van dit dagboek vindt u een humoristische of diepzinnige uitspraak over het onderwerp van vriendschap en liefde.