Park Berg en Bos, Apeldoorn

Park Berg en Bos, Apeldoorn
Prachtig uitzicht op park Berg en Bos

zondag 25 januari 2015

The Simon and Jude Church in Ootmarsum


The H. H. Simon and Jude Church is a Roman Catholic church in the town Ootmarsum Twente in the Dutch municipality Dinkelland. The church is dedicated to the Apostles Simon and Jude Thaddaeus.
 
De H.H. Simon en Judaskerk is een rooms-katholieke kerk in het Twentse stadje Ootmarsum in de Nederlandse gemeente Dinkelland. De kerk is gewijd aan de apostelen Simon en Judas Taddeüs.
Bron.
 

 

Baptismal font in the Simon en Jude Church in Ootmarsum.
Doopvont in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum.
 
Basin or baptismal font. The upper part of this font is made around the year 850 and comes from Northwestern France. The plant on the outside of the basin is acanthus that symbolizes gentleness. 
 
Waterbekken of doopvont. Het bovenste deel van deze doopvont is gemaakt rond het jaar 850 en komt uit Noordwest Frankrijk. De plant aan de buitenzijde van het bekken is een acanthus die symbool staat voor zachtmoedigheid.
Bron.
 

 

Pulpit in the Simon and Jude Church in Ootmarsum.
 
Preekgestoelte in de Simon en Judaskerk  in Ootmarsum.Pulpit in the Simon and Jude Church in Ootmarsum.
Preekgestoelte in de Simon en Judaskerk  in Ootmarsum.
The hexagonal pulpit shows carved images of the Sermon on the Mount of Jesus.
Op de zeshoekige preekstoel staan afbeeldingen in houtsnijwerk van de Bergrede van Jezus.

 
 

Organ in the Simon and Jude Church in Ootmarsum.
Orgel in de Simon en Judaskerk  in Ootmarsum.
The organ was built in 1814 by Franz Friedrich Epmann.
Het orgel uit 1814 is gebouwd door Franz Friedrich Epmann.

 

Saint Christopher in one of the stained glass windows.
Sint Christoforus in een van de gebrandschilderde ramen.
 

 

The sanctuary.
Het priesterkoor.

 

 

Statue of Mary.
Beeld van Maria.
 

 

Sculpture group of the Holy Family.
Beeldengroep van de Heilige Familie.

 

 

Choir Mantle from Fabri.
Koormantel van Fabri.
"The choir mantle of Fabri" from 1749, donated by Frenswegen monastery, belongs to the church treasures. It is made of white silk.
De "koormantel van Fabri" uit 1749, geschonken door klooster Frenswegen, behoort tot de kerkschatten. Hij is gemaakt van witte zijde.
 
Detail choir mantle of Fabri.
 
Detail Koormantel van Fabri.
 
 

woensdag 21 januari 2015

Water pump in Ootmarsum


Wherever I go, in every village and in every city I go in search of the ancient village or town pump. Usually there is a pump near a church which reminds its role as a meeting place.

Waar ik ook kom, in elk dorp en in elke stad, ga ik op zoek naar de oude dorps- of stadspomp. Meestal staat een pomp in de buurt van een kerk wat herinnert aan zijn functie van ontmoetingsplaats.

 

Ootmarsum, water pump on its very unobtrusive place
After thorough search I find in Ootmarsum a water pump. He is very unobtrusive to the right of the old town hall at the church square.
Na goed zoeken vind ik ook in Ootmarsum een waterpomp. Hij staat heel onopvallend rechts van het oude raadhuis aan het Kerkplein.

 

Ootmarsum, water pump 18th century
This water pump is a listed building of Ootmarsum. The list says that the pump dates from the third quarter of the 18th century. It is now over 225 years old!
Deze waterpomp staat op de monumentenlijst van Ootmarsum. Er staat bij dat de pomp uit het derde kwart van de 18e eeuw dateert. Dan is hij nu meer dan 225 jaar oud!

 

Ootmarsum, water pump needs maintenance
This is quite a nice and robust example. It deserves maintenance and a better place.
Dit is best een mooi en fors exemplaar. Hij verdient een onderhoudsbeurt en een betere plek.

zondag 18 januari 2015

Shop signs in Ootmarsum


On the second day of our weekend, we look around again in Ootmarsum.
Op de tweede dag van onze weekendtrip gaan we weer rondkijken in Ootmarsum.
 


 

Ootmarsum, Bakery, Hans van Benthem.
 
Ootmarsum is an old town with lots of shop signs.
Ootmarsum is een oud stadje met veel uithangborden.
 
 
 
 

Ootmarsum, Bakery, Rien Schulten
 
Some signs are difficult to photograph well.
Sommige uithangborden zijn moeilijk goed op de foto krijgen. Website.
 


 

Ootmarsum, Bodyfashion Royal
 
But most of the pictures succeed well.
Maar de meeste foto’s lukken wel goed. Website.

 
 
 

Ootmarsum, Café Radboud
 
Some signs are very simple.
Sommige borden zijn heel eenvoudig. Website.

 

 

Ootmarsum, Galerie Bianca Leusink
 
Other signs have a cheerful painting.
Andere borden zijn vrolijk beschilderd. Website.


 
 

Ootmarsum, Galerie Ton Schulten

 A gallery with the symbol of a wise owl.
Een galerie met het symbool van een wijze uil. Website.


 
 

Ootmarsum, Hotel de la Poste
 
In earlier times, the guests arrived by stagecoach to this hotel.
De gasten kwamen vroeger met de postkoets naar dit hotel. Website.


 
 

Ootmarsum, Kapsalon Kniphuuske
 
A small hairdressing salon a house.
Een kleine kapsalon in een woonhuis.

 
 

Ootmarsum, Museum Chronomium
 
A museum of time measurement with a shop.
Een museum over tijdmeting met een winkeltje erbij. Website.


 

zaterdag 3 januari 2015

Happy New Year!It's a nice habit to send greeting cards to friends and relatives who live far away. To all my readers afar I wish a Happy New Year!
 
Het is een aardige gewoonte om nieuwjaarskaarten te sturen naar vrienden en bekenden die ver weg wonen. Aan al mijn verre lezers wens ik een Gelukkig Nieuwjaar!
 

 
 This is a Dutch postcard from 1937. There is an old rhyme on it:
As the old year will have passed,
Will the new year already dawning,
Yet a few hours and the day comes,
With my best wishes, I am ready for you.
Happy New Year!

 

Dit is een Nederlandse kaart uit 1937. Er staat een ouderwets rijmpje op:
Als het oude jaar zal zijn verstreken
Zal ’t nieuwe jaar alweer aanbreken
Nog luttele uren en de dag is daar,
Met mijn beste wensen sta ik voor u klaar.
Gelukkig Nieuwjaar!
 

The encounter with a chimney sweep on the first day of the New Year brings good luck! This Dutch postcard is from 1967.

 

De ontmoeting met een schoorsteenveger op de eerste dag van het nieuwe jaar brengt geluk! Deze Nederlandse kaart is uit 1967.
 


This Belgian postcard shows three lucky symbols: a chimney sweep, a four-leaf clover and a pig. The card has been sent in 1955.

 

Op deze Belgische kaart zijn drie gelukssymbolen te zien: een schoorsteenveger, een klavertjevier en een varken. De kaart is in 1955 verzonden.

 

zondag 28 december 2014

Merry Christmas and Happy New Year (2)


Christmas brings family and friends together. It helps us appreciate the love in our lives we often take for granted. May the true meaning of the holiday season fill your heart and home with many blessings.

Read more wishes and quotes here

 

 


A retro edition of a vintage Christmas card by "Froy & dind". I wonder if the boy with the mistletoe has been designed by an English artist. I received this card yesterday from a postcrossing member in Belgium. I totally agree with his quote: I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year.

 
Een retro uitgave van een vintage kerstkaart door “froy & dind”. Ik vraag me af of het jongetje met de mistletoe door een Engelse kunstenaar is getekend. Ik ontving de kaart gisteren van een Belgische postcrosser. Ik ben het helemaal eens met zijn citaat: Ik zal kerst eren in mijn hart en het hele jaar proberen het zo te houden.

 

 
This card I got from a postcrosser in Belarus through a private swap in 2011.Anonymous artist from Malorita. The Nativity of the Virgin. 1648-1650. Tempera on board”.
 

 
Deze kaart kreeg ik in 2011 van een postcrosser in Belarus via een persoonlijke ruil. “Anonieme kunstenaar uit Malorita. De Geboorte van de Maagd. 1648-1650.”

 

 

 
A postcrossing member in Finland sent me this card about Santa Claus in Rovaniemi.
Rovaniemi is considered the official home town of Santa Claus and is home to the Santa Claus Village at the Arctic Circle and Santa Park, which is located 8 km (5 mi) north of the centre. Wikipedia.


Een postcrosser in Finland stuurde mij deze kaart van de Kerstman in Rovaniemi.
Wat Madrid is voor Sinterklaas, is Rovaniemi voor de Kerstman. Het grote verschil tussen beiden is echter dat de residentie van de Kerstman voor kinderen daadwerkelijk te bezoeken is. Even buiten de stad op de poolcirkel ligt het Santapark. Het is van ver te herkennen aan de autobussen vol toeristen, zelfs in de zomer, wanneer Rovaniemi een stopplaats is voor bustochten naar de Noordkaap. Wikipedia.

 Merry Christmas and Happy New Year to all of you!

 

woensdag 24 december 2014

Merry Christmas and Happy New Year


Christmas time is a season of great joy. It is a time of remembering the past and hoping for the future. May the glorious message of peace and love fill you with joy during this wonderful season.

Read more wishes and quotes.

 
 

 

 

This card in the series 'For the child' was published in 1975. It was designed by Willy Berg.
 
Deze kaart in de serie ‘Voor het kind’ werd uitgegeven in 1975. Het ontwerp is van Willy Berg.

 

 

 

 

Another card from the series "For the child, published in 1980. It was designed by Ko van den Broeke.
Nog een kaart uit de serie ‘Voor het kind’, uitgegeven in 1980. Het ontwerp is van Ko van den Broeke.

 

 

 

This card I received a month ago from a postcrosser in Australia. There are special Christmas stamps pasted on.

Deze kaart kreeg ik een maand geleden van een postcrosser in Australië. Er zijn speciale kerstpostzegels op geplakt.
 

Merry Christmas and Happy New Year to all of you!

zaterdag 13 december 2014

Open Air Museum Ootmarsum; part 2.


The houses and farms of the Open Air Museum of Ootmarsum show how the people lived a hundred years ago.
In de huizen en boerderijen van het Openluchtmuseum van Ootmarsum is te zien hoe de mensen daar honderd jaar geleden leefden.
 

At this coal furnace was cooked. There is a kettle and an iron on it.
Op dit kolenfornuis werd gekookt. Er staat een waterketel op en een strijkijzer.

 

This large stove heated a church building.
Deze grote kachel verwarmde een kerkgebouw.

 

 
All the pots with home canned foods to get through the winter.
Allerlei potten met ingemaakt voedsel om de winter door te komen.

 

Alampetstel” consisting of a water jug, washtub, comb container and soap dish. The “lampetstel” is the precursor of the washbasin. When there was no running water, we used the “lampetstel” in the bathroom or bedroom to wash.
Een lampetstel van waterkan, waskom, kammenbakje en zeepbakje. Het lampetstel is de voorloper van de wastafel. Toen er nog geen stromend water was, gebruikte men het lampetstel in de bad- of slaapkamer om zich te wassen. Wikipedia.

 

A cradle for the youngest family member.
Een wiegje voor het jongste gezinslid.

 

Another crib. This crib has a curtain.
Een andere wieg. Deze wieg heeft een gordijntje.

 

A clock with a horse on top! My grandparents had the same clock! The horses clock is a clock with a striking ornament on top of a wooden horse that was popular around the Fin de siècle about 1900.
 
Een paardjesklok! Mijn grootouders hadden eenzelfde klok! De paardjesklok is een klok met als opvallend ornament een houten paard bovenop die populair was rond het Fin de siècle omstreeks 1900. Wikipedia.
 

 
A butter churn to churn milk.
Een boterkarnton om melk te karnen.

 

An old sewing machine.
Een oude trapnaaimachine.

 

 
Cottage industries such as weaving home for the manufacturer, remained in existence until the 20th century. The home weavers did this on behalf of textile traders, who were named manufacturers in this region. Wikipedia.
De huisnijverheid, zoals het thuis weven voor de fabrikant, bleef nog tot in de 20ste eeuw bestaan De huiswevers deden dit in opdracht van textielhandelaren, die in deze regio fabrikeurs werden genoemd. Wikipedia.