maandag 15 september 2014

The Italian Chapel


Trip 2011 to Orkney in Scotland, day 2.
Reis naar Orkney, Schotland, dag 2.
(Nederlandse tekst direct onder de Engelse tekst / Dutch text below)
 
Sunday, September 18, 2011; The Italian Chapel.
Zondag 18 september 2011; Italian Chapel.

 

2011 09 18a View from our cottage.

After lunch we get in the car and take a ride along the lake. We see causeways of concrete blocks. These are the Churchill Barriers from the war, who were supposed to protect the British fleet against attack from the east. During World War II here was a POW camp located for Italians. At the end of 1943, the prisoner of war were provided with two sheds, Nissen huts, that they were allowed to transform into a chapel: The Italian Chapel.
Na de lunch stappen we in de auto en maken een ritje langs het meer. We zien dammen van betonblokken. Dat zijn de Churchill Barriers uit de oorlog, die de Britse vloot moesten beschermen tegen aanvallen uit het oosten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hier een krijgsgevangenenkamp voor Italianen gevestigd. Aan het einde van 1943 kregen de krijgsgevangenen de beschikking over twee barakken, Nissenhutten, die zij mochten omvormen tot een kapel: The Italian Chapel.

 

2011 09 18b Saint George and the Dragon.

Outside the chapel is a memorial, including a statue of Saint George and the dragon, made of cement and barbed wire, made by Demonico Chiocchetti.
Voor de kapel bevindt zich een oorlogsmonument, met een standbeeld van Sint Joris en de draak, gemaakt van cement en prikkeldraad, gemaakt door Demonico Chiocchetti.

 

2011 09 18c The front, entrance and portal.

The front of the chapel has a portal with cement pillars.
De voorzijde van de kapel heeft een portaal met cementen pilaren.

 

2011 09 18d A cross and a small bell.

Above is a small bell.
Erboven bevindt zich een kleine klok.

 

2011 09 18d The head of Christ.

On the portal itself is the head of Christ, made in red clay.
Op het portaal zelf bevindt zich het hoofd van Christus, gemaakt in rode klei.

 

2011 09 18e A wooden statue of Christ crucified.

Next to the entrance is a wooden statue of a crucified Christ. It was donated in 1961 by the Italian village of Moena, where Chiocchetti lived.
Naast de ingang bevindt zich een houten beeld van een gekruisigde Christus. Het is in 1961 geschonken door het Italiaanse dorp Moena, waar Chiocchetti woonde.

 

2011 09 18f A look around the corner.

On the outside the Italian Chapel looks like an ordinary Nissen hut.
Aan de buitenkant ziet de Italian Chapel er uit als een gewone barak.

 

2011 09 18g The pavement in the portal.

The pavement in the portal has a date: Anno Domini 1944.
De bestrating in het portaal heeft een jaartal: Anno Domini 1944.

 

2011 09 18h The inside is painted with stone motifs.

The walls of the chapel are painted so it looks like the walls are of stone.
De wanden van de kapel zijn beschilderd zodat het lijkt alsof de muren van steen zijn.

 

2011 09 18i The baptismal font.

The baptismal font is made from the inside of a car exhaust covered with a layer of concrete.
De doopvont is gemaakt van de binnenkant van een auto-uitlaat bedekt met een laag beton.

 

2011 09 18j The symbols of St. Luke and St. John.

Left above the altar are the frescoes with the symbols of St. Luke and St. John.
Links boven het altaar bevinden zich de fresco's met de symbolen van St. Lucas en St. Johannes.

 

2011 09 18k The symbols of St. Matthew and St. Marcus.

On the right we see the frescoes with the symbols of St. Matthew and St. Marcus.
Aan de rechterkant zien we de fresco's met de symbolen van St. Mattheus en St. Marcus.

 

2011 09 18l The chancel fence of metal work.

The chancel is separated from the nave by an iron gate, made in four months by the blacksmith Palumbi.
Het koor is gescheiden van het schip door een ijzeren hek, gemaakt in vier maanden tijd door de smid Palumbi.

 

2011 09 18m Madonna and Child.

Behind the altar is a fresco of the Madonna and Child.
Achter het altaar bevindt zich een fresco van Madonna met Kind.

 

2011 09 18n Flanked by Saint Catherine of Siena and St. Francis of Assisi.

The fresco is flanked by two stained glass windows with scenes of Saint Catherine of Siena and St. Francis of Assisi.
De fresco wordt geflankeerd door twee gebrandschilderde ramen met voorstellingen van Sint Catharina van Siena en Sint Franciscus van Assisi.

 

2011 09 18o Scrapbook.

The reason behind such creativity in adversity is best described by a fellow prisoner: “It was the wish to show to oneself first, and to the world then, that in spite of being trapped in a barbed wire camp, down in spirit, physically and morally depraved of many things, one could still find something inside that could be set free.
De reden achter al deze creativiteit in tegenspoed is het best beschreven door een medegevangene: "Het was de wens om aan zichzelf, maar ook aan de hele wereld, te laten zien dat ondanks gevangenschap en ontberingen, men nog steeds diep in zichzelf iets van vrijheid kon vinden.
 
 
Wikipedia English
 
Wikipedia Nederlands
 

woensdag 10 september 2014

MH17


That Thursday afternoon, July 17, 2014, I hear the first news about a plane that has just gone off the air. I do not believe it. But in the evening there is an extensive post at the eight o'clock news. This can not be true. In disbelief, I stare at the TV screen.

Die donderdagmiddag, 17 juli 2014, hoor ik het eerste nieuws over een vliegtuig dat zomaar verdwenen is uit de lucht. Ik geloof er niets van. Maar ’s avonds is er een uitgebreid bericht bij het 8 uur journaal. Dit kan niet waar zijn. Vol ongeloof staar ik naar het tv-scherm.
 

2014 07 18a Journal page MH17 crashed.

Malaysia Airlines Boeing 777 probably shot down over Ukraine.
The next day it's in the papers, with photos and maps added. Extensive news bulletins on TV. Everyone is shocked. The whole country is in mourning.

Boeing 777 van Malaysia Airlines waarschijnlijk boven Oekraïne neergeschoten.
De volgende dag staat het ook in de krant, met foto’s en landkaarten erbij. Uitgebreide nieuwsbulletins op tv. Iedereen is geschokt. Het hele land is in rouw.

 

2014 07 19a Journal page MH17 impact.

The Dutch death toll has risen to 193.

Het Nederlandse dodental is opgelopen naar 193.

 

2014 07 19b Facebook Compassion MH17 of Malaysia airlines.

Much sympathy is shared on Facebook via upper photos. My thoughts go to the families of flight MH17 from Malaysia airlines.

Veel medeleven wordt gedeeld op Facebook via omslagfoto’s. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden van vlucht MH17 van Malaysia airlines.

 

2014 07 19c Facebook Compassion MH17.

Compassion on Facebook via profile pictures. Our sincere condolences. RIP victims MH17. 

Medeleven op Facebook via profielfoto’s. Onze oprechte deelneming. RIP slachtoffers MH17.

 

2014 07 22 Journal page with newspaper about MH17.

More information in the newspaper of Tuesday, July 22, 2014 in an attempt to bring order and clarity to chaotic situations.

Meer informatie in de krant van dinsdag 22 juli 2014 in een poging om duidelijkheid te scheppen in chaotische toestanden.

 

2014 07 23a Journal page about the day of national mourning.

Wednesday 23 July. After a simple ceremony in Ukraine the first two planes departing with forty bodies of victims towards Eindhoven. There is a ceremony where a thousand of relatives of victims are present, as are the King and Queen, the Prime Minister and other ministers and numerous international dignitaries.

Woensdag 23 juli. Na een sobere ceremonie in Oekraïne vertrekken de eerste twee vliegtuigen met veertig lichamen van slachtoffers richting Eindhoven. Daar wordt een ceremonie gehouden, waarbij duizend nabestaanden aanwezig zijn, net als het koningspaar, de premier en andere bewindslieden en tal van internationale hoogwaardigheidsbekleders.

We see in the TV broadcast how each coffin with infinite respect and care is taken off the plane, lifted on the shoulders and placed in a hearse. When the first coffin is brought out of the plane there is audible wailing of the relatives present, but at the exit of the hearses sounds their applause.

We zien in de tv-uitzending hoe elke kist met oneindig veel respect en zorg uit het vliegtuig wordt gedragen, op de schouders getild en in een rouwauto geplaatst. Bij de eerste kist klinkt er geweeklaag van de aanwezige nabestaanden, maar bij het uitrijden van de rouwauto’s klinkt hun applaus.

 

2014 07 23b Day of national mourning on July 23, 2014.

In the Netherlands, this is a day of national mourning, the flags are at half mast, there are memorial services and church bells chime. Around 16:00 hours, when the aircraft arrived, taken a minute's silence throughout the Netherlands.

In Nederland is dit een dag van nationale rouw: de vlaggen hangen halfstok, er zijn herdenkingsdiensten en kerken luiden de klokken. Rond 16.00 uur, als de vliegtuigen zijn aangekomen, wordt in heel Nederland een minuut stilte in acht genomen.

After the ceremony, the coffins are transferred in a long motorcade of hearses to the Corporal of Oudheusden barracks in Hilversum, where they will be identified. Everywhere people are standing along the highway to testify their compassion.

Na de ceremonie worden de kisten in een lange colonne van rouwauto's overgebracht naar de Corporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum, waar ze geïdentificeerd gaan worden. Overal staan mensen langs de snelweg om van hun medeleven te getuigen.

 

2014 07 23c Quote by Elizabeth Kubler Ross and John Kessler on Pinterest.

The reality is that you will grieve forever. You will not ‘get over’ the loss of a loved one; you will learn to live with it. You will heal and you will rebuild yourself around the loss you have suffered. You will be whole again but, you will never be the same, nor would you want to.” Elizabeth Kubler-Ross and John Kessler.

De realiteit is dat je altijd zal treuren. Je zult niet 'over het verlies heen komen' van een dierbare; je leert ermee leven. Je zult genezen en je zult jezelf weer opbouwen rond het verlies dat je hebt geleden. Je zult weer geheeld zijn, maar je zult nooit meer hetzelfde zijn, noch zou je dat willen. "Elizabeth Kubler-Ross en John Kessler.

 

vrijdag 5 september 2014

Finally, my dark blue rug is finished


 
Finally, my dark blue rug is finished!
Eindelijk, mijn donkerblauwe kleedje is af!

 


Now I no longer have to embroider that dark blue fabric.
Nu hoef ik niet meer te borduren op die donkerblauwe stof.

 

 
Look, this will be my spring tablecloth.
Kijk, dit wordt mijn lentekleedje.
I embroider again approx 40 cm edges from the short sides.
Ik ga weer ca 40 cm randjes borduren vanaf de korte kanten.


 

It's so nice to embroider on white fabric.
Het is zo fijn om op witte stof te borduren.

 

 
I chose this fresh spring colors.
Ik heb gekozen voor deze frisse lentekleuren.

 

 
Yesterday we went out to explore close to Winterswijk. In this quilt shop I had never been before.
Gisteren zijn we op verkenning uit geweest in de buurt van Winterswijk. In deze quiltwinkel was ik nog nooit eerder geweest.
 


I have looked around in surprise. What many fabrics I saw! Neatly sorted by color.
Ik heb er mijn ogen uitgekeken. Wat veel stoffen hebben ze daar! Allemaal netjes op kleur gesorteerd.
 

 
And look what I see here! Such a bell pull I embroidered a long time ago! I've given away and never seen again since the seventies.
En kijk eens wat ik hier zie! Zo’n schellekoord heb ik lang geleden zelf ook geborduurd! Ik heb het toen cadeau gegeven en nooit meer teruggezien sinds de jaren zeventig.
 


 
A bit further is a nice terrace where we can sit down and drink.
Even verderop is een fijn terrasje waar we rustig kunnen zitten en wat drinken.

 

 
On the opposite side, we have a beautiful view of the mill pond.
Aan de andere kant hebben we een mooi uitzicht over de molenkolk.

 

 
This afternoon I went to needlework club. One of the ladies is working on a quilt. It is almost ready and you can already see how beautiful it will be.
Vanmiddag ben ik naar de handwerkclub geweest. Een van de dames is bezig met een quilt. Hij is al bijna klaar en je kunt nu al zien hoe mooi hij wordt.

 

 
We are working all four to our embroidery.
We borduren alle vier verder aan onze randjeslappen.

 

 
We all use the same patterns of "Randje per Week" and yet each embroidery is very personal and unique.
We gebruiken allemaal dezelfde patronen van “Randje per Week” en toch wordt elk borduurwerk heel persoonlijk en uniek.

Website quiltshop.
Website restaurant.
Website Randje per Week.
 

vrijdag 29 augustus 2014

Aberdeen Maritime Museum


Trip 2011 to Orkney in Scotland, day 1.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
  

Saturday, September 17, 2011; Aberdeen Maritime Museum.
We, six brothers and sisters, will spend a week on Orkney, Scotland. We meet the night before in a hotel at Schiphol. I will go flying! For the first time of my life!
 
Zaterdag, 17 september, 2011; Aberdeen Maritime Museum.
Wij zullen met ons zessen een week doorbrengen op Orkney, Schotland. We ontmoeten elkaar een avond van tevoren in een hotel bij Schiphol. Ik zal voor de eerste keer van mijn leven gaan vliegen!
 
2011 09 17a. Welcome to the port of Aberdeen.
Welkom in de haven van Aberdeen.
 
 
We get up at half past seven and half past eight we leave the hotel to Schiphol. It's chaos at Schiphol. We have to walk long distances with our suitcases. First we walk to departures 2. We put our ID in a terminal and then the tickets are rolling out. Then we go to the check-in desks where many travelers are waiting already.
 
We staan om half zeven op en om half acht vertrekken we uit het hotel naar Schiphol. Het is een chaos op Schiphol. We moeten hele einden lopen met onze koffers. Eerst lopen we naar vertrekhal 2. We stoppen onze ID in een terminal en dan komen de tickets er uitrollen. Vervolgens gaan we naar de incheckbalies waar veel reizigers al staan te wachten.
 
2011 09 17b. We walk along this casino with iron gates.
We lopen langs dit casino met ijzeren toegangshekken.
  

Here are no neat rows. A steward indicates where you should stand between movable fences. If you're up, you have your ticket and ID show up and then put your suitcase on a treadmill (= weighing). A long label must be attached to the handle of my big suitcase. My little backpack and boardcase are allowed on the plane. We walk to gate 31; we have to lug around a long time, because it is farthest back.
 
Hier staan geen nette rijen. Een steward wijst aan waar je mag gaan staan tussen verplaatsbare hekken. Als je aan de beurt bent, moet jij je ticket en ID laten zien en dan je koffer op een loopband (=weegschaal) zetten. Een lang label moet aan het handvat van mijn grote koffer bevestigd worden. Mijn kleine rugtas en boardcase mogen mee het vliegtuig in. We lopen naar gate 31 toe; we moeten weer lang sjouwen, want het is helemaal achteraan.
 
2011 09 17c. In the harbor are large, high-ships.
In de haven liggen grote, hoge schepen.
 

At gate 31, we must first wait. We have to stand in a row and then one by one check in. I put my stuff (watch, hiking shoes, bags) to a detection band and I walk myself through a detection gate. Then I may get my things back. There are many passengers, so this procedure takes half an hour. There are rows of chairs to wait until everyone is through the control.
 
Bij gate 31 moeten we eerst even wachten. We moeten in een rij gaan staan en een voor een inchecken. Ik leg mijn spullen (horloge, wandelschoenen, tassen) op een detectieband en ik loop zelf door een detectiepoortje. Daarna mag ik mijn spullen weer terug pakken. Er zijn veel passagiers, dus deze procedure duurt wel een half uur. Er zijn rijen stoeltjes om te wachten tot iedereen door de controle is.
 
2011 09 17d. The Maritime Museum was first housed in the old building right and was later expanded to include a new glass front.
Het Maritiem Museum is eerst ondergebracht in het oude gebouw rechts en is later uitgebreid met nieuwbouw die een glazen pui heeft.
 

We walk through a proboscis to the plane, seeking the seat number on my ticket: Row 20, seat D. We are six of us in a row on both sides of the aisle (3 + 3). The weather is beautiful, especially when we fly above the clouds a little later in the sun and there is little turbulence. After an hour of flying we start to drop. The promised snack appears to be a cup of coffee (at last!), and a bag of cookies.
 
We lopen door een slurf naar het vliegtuig. Ik zoek het stoelnummer dat op mijn ticket staat: rij 20, stoel D. We zitten met zijn zessen op een rij aan weerszijden van het gangpad (3+3). Het is mooi weer, helemaal als we even later in de zon boven de wolken vliegen en er is weinig turbulentie. Na een uurtje vliegen beginnen we alweer te dalen. De beloofde snack blijkt een beker koffie (eindelijk!). En een zakje koekjes.
 
2011 09 17e. In particular, the ship models I like and that are everywhere. And I can make a lot of photos.
Vooral de scheepsmodellen vind ik mooi en die zijn overal. En ik kan weer veel foto’s maken.
 

We arrive at 10:15 UK time in Aberdeen. This time there is no proboscis, so we leave the plane by stairs. Aberdeen airport has 19 gates, it is much smaller than Schiphol, but there is a conveyor belt for suitcases. Everyone should pick up his suitcase there when that passes. If everyone has his stuff back, we walk to the check-out desk, in which a neat row. Then we find as soon as possible a restaurant for a cup of coffee, a nice big mug. We can nearby also withdraw cash.
 
We komen om 10:15 Engelse tijd aan in Aberdeen. Deze keer is er geen slurf, dus we verlaten het vliegtuig via een trap. Het vliegveld in Aberdeen heeft 19 gates, het is veel kleiner dan Schiphol, maar er is wel een transportband voor de koffers. Iedereen moet zijn koffer er afhalen als die voorbij komt. Als iedereen zijn spullen weer terug heeft, lopen we naar de uitcheckbalie, waar een keurige rij staat. Dan zoeken we zo snel mogelijk een restaurant op voor nog een kop koffie, een lekker grote mok. We kunnen daar in de buurt ook geld pinnen.
 
2011 09 17f. Old books always attract my attention. In this book is everything for submarines and for divers.
Oude boeken trekken altijd mijn aandacht. In dit boek staat alles voor onderzeeboten en voor duikers.
  

As we have recovered, we take a big taxi, it's more a van for 6 people + luggage. That taxi brings us to the port where the Northlink Ferry lies. We check our luggage in at the ferry. Now we have a few hours to visit the museum near the harbor. The Aberdeen Maritime Museum turns out to be lovely and big.
 
Als je bijgekomen zijn, nemen we een grote taxi, het is meer een busje voor 6 personen + bagage. Die taxi brengt ons naar de haven waar de Northlink Ferry ligt. We checken daar alvast onze bagage in. Nu hebben we een paar uur over voor een bezoek aan het Maritiem Museum vlakbij de haven. Het blijkt een mooi en groot museum te zijn.
 
2011 09 17g. These are brand stamps for the fish barrels. In the reflection you can see me standing.
Dit zijn merkstempels voor de vistonnen. In de weerspiegeling kan je mij zien staan.
  

It's now nearly one o'clock in the afternoon. The bun we had for breakfast is already very long ago. Fortunately, there is a restaurant on the ground floor of the Museum, and we eat lunch first.
 
Het is ondertussen bijna 13:00 uur. De krentenbol die we als ontbijt hebben gegeten is al weer heel lang geleden. Gelukkig is er een restaurant op de benedenverdieping van het Museum en we gaan daar eerst een lunch eten.
 
2011 09 17h. Small diorama of a fisherman who is engaged reefing the sail.
Klein diorama van een visser die het zeil reeft.

 
Satisfied and refreshed we look at the museum from top to bottom. I particularly like the beautiful ship models which can be seen everywhere. And I can make a lot of pictures here! Finally I buy some in the museum shop: a packet of vintage copies of the cruise shipping.
 
Verzadigd en verkwikt bekijken we daarna het museum van onder tot boven. Ik vind vooral de scheepsmodellen mooi die overal te zien zijn. En ik kan hier veel foto’s maken! Als laatste zoek ik nog wat uit in het museumwinkeltje: een pakketje met vintage kopieën uit de scheepvaart en cruisevaart.
 
2011 09 17i. We are very interested in the fisherman's life of the past.
We hebben veel belangstelling voor het vissersleven van vroeger.
 
 
We walk back to the ferry and we are right in time. We sit down at a table and do a souvenir round. Brother bought a book, sister in law has Halloween door hangers, eldest sister has a postcard and youngest sister has fridge magnet. In the shop (on the ferry), I see a beautiful book, filled with drawings of birds. I cannot resist, it's so beautiful!
 
We lopen terug naar de boot en we zijn mooi op tijd. We gaan aan een tafeltje zitten en doen het souvenirrondje. Broer heeft een boek gekocht, schoonzus heeft Halloween deurhangers, oudste zus heeft een ansichtkaart en een koelkastmagneetje. In het winkeltje (op de boot) zie ik een mooi boek, vol met getekende platen van vogels. Dat kan ik natuurlijk niet laten liggen, het is zo mooi!
 
2011 09 17j. A nice poster of many marine fish species.
Een mooie poster van veel soorten zeevis.

 
 We would leave at 5 pm, but we are getting one hour delay by an incoming ship. At 6 we put our bags in one cabin we booked and we go to the restaurant. Now I have a nice spot with a view of the coastline. We choose salmon or chicken, with a glass of white wine. The salmon is delicious. We sway along the coast. Wow! I enjoy! I also see a real lighthouse, 3x a beam of light and then 16 seconds nothing. For dessert we all choose Orkney ice. Yummy! Then eldest sister and I go to the cabin to rest. It's now a quarter past eight. We will disembark at midnight by the delay.
 
We zouden om 5 uur vertrekken, maar we krijgen een uur vertraging door een binnenkomend schip. Om 6 uur zetten we onze tassen in de ene hut die we geboekt hebben en we gaan naar het restaurant. Nu heb ik een mooi plaatsje met zicht op de kustlijn. We kiezen zalm of kip, met een glas witte wijn erbij. De zalm is heerlijk. We deinen langs de kust. Wow! Ik geniet! Ik zie ook een echte vuurtoren, 3x een straal en dan 16 seconden niets. Als toetje kiezen we allemaal Orkney-ijs. Lekker! Dan gaan oudste zus en ik naar de hut om uit te rusten. Het is nu kwart over acht. We zullen pas om 12 uur van boord kunnen door de vertraging.
 

2011 09 17k. An old masthead light of a fishing boat.
Een oud toplicht van een vissersboot.
 
 
At a quarter past eleven we wake up by the phone in the cabin. The captain announces that we are almost at the harbor. So we are both good right up and we put on our shoes. There is a soft knock on the door. It's the rest of the family who come wake us. They are very jealous that we had a nice sleep. They slept on the floor or on a chair.
 
Om kwart over elf worden we wakker van de telefoon in de hut. De kapitein laat weten dat we bijna in de haven zijn. Dus we worden meteen allebei goed wakker en we trekken onze schoenen aan. Daar wordt op de deur geklopt, zachtjes. Het is de rest van de familie die ons komt wekken. Ze zijn heel jaloers dat wij een mooie slaapplaats hadden. Zij hebben op de vloer of op een stoel geslapen.
 

2011 09 17l. The medicine chest on board is filled with very simple medicines.
De medicijnkist aan boord is gevuld met zeer eenvoudige geneesmiddelen.

 
We take our coats and bags and walk to the exit. Everyone gathers there, including sleepy children, a set of parents with a very small baby and young people who have been to a party. After waiting a while we docked and we may from the boat. We return the boarding card and walk past a cop with sniffing dog. There arrives a small tractor with two luggage carts, from which everyone can grab his suitcase.
 
We pakken onze jassen en tassen en lopen naar de uitgang. Iedereen verzamelt zich daar, ook slaperige kinderen, een stel ouders met een heel kleine baby en jongelui die naar een feestje zijn geweest. Na een poos wachten zijn we aangemeerd en mogen we van de boot af. We leveren de boardingcard in en lopen langs een agent met drugshond. Er komt een kleine trekker met twee bagagekarren aan rijden, daar zitten alle koffers in.
 

2011 09 17m. A few old sailor chests.
Een paar oude zeemanskisten.
 
 
Brother and sister have to collect the rental car from a parking lot. That lasts long enough; everyone has gone home, only we are waiting here yet. A cop asks if we are "expected". He leaves suddenly to the parking lot after we told him that we are waiting for brother and sister with our rental car. Finally brother and sister arrive by car. 'Our' cop helped them to find the car keys ...
 
Broer en schoonzus zijn ondertussen de huurauto gaan ophalen. Dat duurt lang hoor, iedereen is al naar huis, alleen wij zitten hier nog te wachten. Een agent komt vragen of we opgehaald worden. Hij vertrekt schielijk naar het parkeerterrein nadat we hem verteld hebben dat daar onze huurauto staat. Eindelijk komen broer en schoonzus aanrijden in de huurauto. “Onze” agent heeft ze geholpen om de autosleutels te vinden...
 

2011 09 17n. This ferry takes us in the evening from Aberdeen to Kirkwall on Orkney.
Deze veerboot brengt ons ’s avonds van Aberdeen naar Kirkwall op Orkney.
 
 
We load the suitcases in the trunk, which easily fits in the big car. Then we get ourselves in and we drive through the darkness to the cottage. We do not see much of Orkney, but brother and sister have been here before. On arrival we first walk through the whole house. We get the bedroom the very rear of the "granny annex". We get in bed ASAP. It's one o'clock in the night and it’s been a long, long day.
 
We laden de koffers achterin, dat past gemakkelijk in die grote auto. Dan stappen we zelf in en door het donker rijden we naar het huisje. Wij zien nog niet veel van Orkney, maar gelukkig zijn broer en schoonzus hier al eerder geweest. Bij aankomst bekijken we eerst het huisje. Wij krijgen de slaapkamer helemaal achteraan in de ‘granny anexe’. Zo snel mogelijk stappen we in bed, het is al één uur in de nacht en het was een lange, lange dag.
 

2011 09 17o From Schiphol via Aberdeen to Orkney.
Van Schiphol via Aberdeen naar Orkney.


Website of the Aberdeen Maritime Museum.
 
Top 10 most dangerous jobs in the World.